Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018

Βουλγαράκης για σκουπίδια στον ΣΜΑ: Κινδυνεύει η δημόσια υγεία, δεν έχουμε οχήματα

Μπ. Βουλγαράκης, αντιδήμαρχος καθαριότητας
Ο ΣΜΑ Αλεξάνδρειας, δηλαδή ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων που βρίσκεται λίγες εκατοντάδες μέτρα από την σιδηροδρομική διάβαση της πόλης, δίπλα από τις σιδηροδρομικές γραμμές και κοντά σε αγροτικές κτηνοτροφικές μονάδες είναι μια ανοιχτή πληγή εδώ και πολύ καιρό αφού στο χώρο αυτό δεν.... τηρείται καμιά μα καμιά νομιμότητα, παραβιάζεται όλη η νομοθεσία για το περιβάλλον που μολύνεται βάναυσα και βέβαια απειλείται η δημόσια υγεία.
Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας εισηγούμενος το θέμα στην Δευτεριάτικη συνεδρίαση θα πει τα εξής:
"Σύμφωνα με την σχετική έκθεση του Τμήματος Καθαριότητας έχει συσσωρευτεί μεγάλος όγκος αστικών απορριμμάτων(3.780 τόνοι) στον προσωρινό χώρο του Σταθμού Μεταφόρτωσης του Δήμου Αλεξάνδρειας, ο οποίος αποτελεί κίνδυνο για την δημόσια υγεία και για την αποσυμφόρηση αυτού δεν επαρκούν το προσωπικό και ο εξοπλισμός του Δήμου. 
O δήμος μας διαθέτει μόνο έναν (1) τράκτορα και δύο (2) ημιρυμουλκούμενα τύπου press container για την μεταφόρτωση, μεταφορά και διάθεση των αστικών απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας από τον προσωρινό χώρο του Σταθμού Μεταφόρτωσης του Δήμου στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων του Δήμου Πέλλας". 

Θα αναρωτηθεί κανείς γιατί ο δήμος δε φρόντισε έγκαιρα ώστε να διαθέτει τον επαρκή εξοπλισμό ώστε να μην υπάρχει αυτό το ζήτημα; Μερική απάντηση δίνει ο ίδιος αντιδήμαρχος στην αμέσως επόμενη παράγραφο του εισηγητικού του:
"Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας δικαιούται να έχει δύο οχήματα ειδικής χρήσης τύπου πρέσας αλλά δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία της προμήθειας του άλλου τράκτορα και του ημιρυμουλκούμενου, με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη και ομαλή μεταφόρτωση και μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας. Μεταξύ άλλων η εν λόγω έκθεση αναφέρει, ότι εμφανίζονται κατά περιόδους μηχανολογικά προβλήματα του μοναδικού οχήματος ειδικής χρήσης τύπου πρέσας που διαθέτει". 

Μοιραία τα πράγματα οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο και τώρα η διοίκηση προχωρά στη λύση ιδιώτη που θα κοστίσει 60 χιλιάδες ευρώ για τρεις μήνες μήπως και φύγουν τα βουνά από τα σκουπίδια στον ΣΜΑ.
Είναι προφανές ότι υπάρχουν ευθύνες και πρέπει κάποιοι να τις αναλάβουν. 

Διαβάστε όλο το εισηγητικό του αντιδημάρχου καθαριότητας Μπ. Βουλγαράκη:

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την έγκριση εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών  μεταφόρτωσης και μεταφοράς αστικών απορριμμάτων Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2018.» 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1)Το άρθρο 61 του ν. 3979/2011, όπου ορίζονται τα εξής: 
«1.Για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, ακολουθείται η διαδικασία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται στις διατάξεις του π.δ. 60/2007 (Α' 64), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Κ.Δ.Κ. (ν. 3463/2006).
Με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του δήμου και καθορίζονται, ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται». 
2)Την από 19/01/2018 έκθεση του Τμήματος Καθαριότητας σχετικά με τον υπάρχοντα εξοπλισμό και προσωπικό του δήμου και τις απαιτούμενες ανάγκες που δεν μπορούν να καλυφθούν με ίδια μέσα

Σύμφωνα με την σχετική έκθεση του Τμήματος Καθαριότητας έχει συσσωρευτεί μεγάλος όγκος αστικών απορριμμάτων(3.780 τόνοι) στον προσωρινό χώρο του Σταθμού Μεταφόρτωσης του Δήμου Αλεξάνδρειας, ο οποίος αποτελεί κίνδυνο για την δημόσια υγεία και για την αποσυμφόρηση αυτού δεν επαρκούν το προσωπικό και ο εξοπλισμός του Δήμου. O δήμος μας διαθέτει μόνο έναν (1) τράκτορα και δύο (2) ημιρυμουλκούμενα τύπου press container για την μεταφόρτωση, μεταφορά και διάθεση των αστικών απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας από τον προσωρινό χώρο του Σταθμού Μεταφόρτωσης του Δήμου στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων του Δήμου Πέλλας. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας δικαιούται να έχει δύο οχήματα ειδικής χρήσης τύπου πρέσσας αλλά δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία της προμήθειας του άλλου τράκτορα και του ημιρυμουλκούμενου, με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη και ομαλή μεταφόρτωση και μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας. Μεταξύ άλλων η εν λόγω έκθεση αναφέρει, ότι εμφανίζονται κατά περιόδους μηχανολογικά προβλήματα του μοναδικού οχήματος ειδικής χρήσης τύπου πρέσσας που διαθέτει. 

Η μέση μηνίαια παραγωγή απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας ανέρχεται περίπου σε 1.200 τόνους, ενώ το μέγιστο ημερήσιο βάρος το οποίο θα υποδέχεται ο Χ.Υ.Τ.Α. ανέρχεται σε 60 τόνους/ημέρα (3 δρομολόγια ημερησίως) και θα λειτουργεί 5 ημέρες την εβδομάδα, ώστε τα απορρίμματα να απομακρύνονται καθημερινά στο σύνολό τους, σύμφωνα με τη 2/2018 μελέτη της Δ/νσης Υ.ΔΟΜ., Περιβάλλοντος & Καθαριότητας του Δήμου μας. 

Ως εκ τούτου, προκύπτει πως υπάρχει άμεση ανάγκη ανάθεσης σε ιδιώτη για την εκτέλεση της μεταφόρτωσης, μεταφοράς και διάθεσης των αστικών απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων του Δήμου Πέλλας για τρεις (03) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, προκειμένου να αποσυμφορηθεί ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου.   

Κρίνεται λοιπόν αναγκαία η ανάθεση της εκτέλεσης της υπηρεσίας μεταφόρτωσης, μεταφοράς και των αστικών απορριμμάτων του δήμου(προϋπολογισμού 60.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) σε ιδιωτική εταιρεία με συναφές αντικείμενο σύμφωνα με τις κείμενες Ευρωπαϊκές και Εθνικές διατάξεις, για το ως άνω χρονικό διάστημα.

Η δαπάνη για τη μεταφόρτωση και τη μεταφορά απορριμμάτων θα καλυφθεί από εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Α. 02.20.6277.01 «Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων»).

Κατόπιν των ανωτέρω
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει:
Α. Να διαπιστώσει, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, την αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών καθαριότητας με ίδια μέσα του δήμου και να εγκρίνει την εκτέλεση της υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Μεταφόρτωσης και μεταφοράς απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων», (προϋπολογισμού 60.000€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) για τρεις(3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Β. Να καθορίσει τον τρόπο ανάθεσης της εκτέλεσης υπηρεσίας, που θα γίνει με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τόνο αστικών απορριμμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Οι όροι δημοπράτησης της υπηρεσίας θα καθοριστούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Γ. Να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες


Ο Αντιδήμαρχος
Χαράλαμπος Βουλγαράκης


2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΕΣΟΥΝ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ; Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ
ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΘΕΙ ΚΑΤΙ

Ανώνυμος είπε...

4 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΤΡΑΚΤΟΡΑ ΡΕ ΑΧΡΗΣΤΟΙ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΝΟ ΓΟΥΡΟΝΟΧΑΡΕΣ?