Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ

Συνεδριάζει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αλεξάνδρειας την Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013 κι ώρα 8 το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο με 39 θέματα ημερησίας διάταξης.
 
1.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανώτατου ύψους προϋπολογισμού εξόδων δημοτικής ή τοπικής κοινότητας
2.Ψήφιση ή μη του...
ετήσιου τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αλεξάνδρειας έτους 2014
(σχετική η αριθ. 01/17-09-2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας)
3.Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου τακτοποιητικού ΑΠΕ για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών οικισμών Παλαιόχωρας Τ.Δ. Κορυφής και Λιανοβεργίου - Παλαιοχωρίου Τ.Δ. Λιανοβεργίου»  (Α.Μ. 305/2009 της πρώην ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας) του πρώην Δήμου Πλατέος.
4.Προέγκριση ή μη παράτασης ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών με αναθεώρηση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ» Αναδόχου: ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ
5.Προέγκριση ή μη παράτασης ενδεικτικών και αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών με αναθεώρηση του έργου:: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (VACUUM) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ.ΠΛΑΤΕΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ»
6.Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους  διαφήμισης για το οικονομικό έτος 2014
7. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους  χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το οικονομικό έτος 2014 και επιβολή ή μη τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων σε φορείς, Οργανισμούς κ.τ.λ. των οποίων τα δίκτυα εκτείνονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου
8.Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2014
9.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2014
10.Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων για το οικονομικό έτος 2014
11.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή ΤΑΠ του Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2014
12.Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του τέλους ελεγχόμενης στάθμευσης για το οικονομικό έτος 2014
13.Αναπροσαρμογή ή μη του  τέλους  άρδευσης για το οικονομικό έτος 2014
14.Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους  χρήσης από εμποροπανηγύρεις , παζάρια και λαϊκές αγορές για το έτος 2014
15.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό δικαιώματος βοσκής για το οικονομικό έτος 2014
16.Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του τέλους κοιμητηρίων του Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2014
17. Αποδοχή της υπ΄άριθ. ΑΠΕΠ/Μ/11/01-10-2013 απόφασης του Δ/ντή του 525 Υποκ/τος ΙΚΑ Αλεξάνδρειας για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στο Δήμο Αλεξάνδρειας και καταβολή μέρους αυτού στους δικαιούχους - υπαλλήλους.
18.Έγκριση ή μη της έκθεσης εσόδων-εξόδων γ΄τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προυπολογισμού έτους 2013
19. 36η αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2013-Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικονομικού έτους 2013-Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος –Τρόπος εκτέλεσης έργων
20.Είσπραξη εσόδων του Δήμου Αλεξάνδρειας από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)
21. Λήψη απόφασης για την έγκριση και τον τρόπο διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων για το 2014
22.Λήψη απόφασης για την πληρωμή των υποχρεώσεων, της υπό εκκαθάρισης πρώην Δημοτικής Επιχείρησης (ΕΔΑΝΑΛ) του τέως Δήμου Αλεξάνδρειας-Υποβολή σχετικών αιτήσεων στη Δ.Ο.Υ. & Ι.Κ.Α.
23.Λήψη απόφασης για την εναρμόνιση των τιμών ζωνών Τ.Α.Π. με βάση τις αντικειμενικές και συγκριτικές τιμές του Υπουργείου Οικονομικών για τις Δημοτικές Ενότητες Μελίκης, Πλατέος, Αντιγονιδών, των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας και επικαιροποίηση των τιμών ζωνών για το πολεοδομικό συγκρότημα της Αλεξάνδρειας
24.Λήψη απόφασης για την ψήφιση πιστώσεων από τον προυπολογισμό οικονομικού έτους 2013 για την κατάθεση στεφάνων κατά τον εορτασμό του Πολυτεχνείου στις 17 Νοεμβρίου και του εορτασμού των Ενόπλων Δυνάμεων στις 21 Νοεμβρίου  στην έδρα του Δήμου
25.Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών της έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
26. Έγκριση ή μη της αριθ. 77/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» με τίτλο «Λήψη απόφασης για έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας
27.Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο(2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών
28.Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης ή μη του υπ’ αριθ. 682 (5) αγροτεμαχίου έκτασης δύο στρεμμάτων αγροκτήματος Αλεξάνδρειας
29.Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση τμήματος του υπ’ αριθ. 2326 αγροτεμαχίου έκτασης 1.000 τ.μ. στη θέση Παλιά Κοίτη Κρασοπούλι αγροκτήματος Μελίκης
30.Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση των υπ’ αριθ.
1. Το 13 αγροτεμάχιο εκτάσεως 9.100 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση Κελατίνη
 Τ. Κ. Νεοκάστρου.
2. Το 7 αγροτεμάχιο εκτάσεως 9.174 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση Κελατίνη Τ.Κ. Νεοκάστρου.
3. Το 181 αγροτεμάχιο εκτάσεως 6.244 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση  Γυφτοήμερο Τ.Κ. Νεοκάστρου.
4. Το 81 αγροτεμάχιο εκτάσεως 4.292 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση Καψάλι Τ.Κ. Νεοκάστρου.
5. Το 162 αγροτεμάχιο εκτάσεως 6.744 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση Κουραδάς Τ.Κ. Νεοκάστρου.
6. Το 275 αγροτεμάχιο εκτάσεως 2405 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση Πλαγιά Τ.Κ. Νεοκάστρου.
7. Το 283 αγροτεμάχιο εκτάσεως 2397 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση Πλαγιά Τ. Κ. Νεοκάστρου.
8. Το 51 αγροτεμάχιο εκτάσεως 12.000 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση Μόδι Τ.Κ. Νεοκάστρου.
9. Το 51 αγροτεμάχιο εκτάσεως 3.000 τ.μ. Που βρίσκεται στη θέση Μόδι Τ.Κ. Νεοκάστρου.
10. Το 31 αγροτεμάχιο εκτάσεως 3.000 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση Μόδι Τ.Κ. Νεοκάστρου.
11. Το  389/390  αγροτεμάχιο εκτάσεως  14.750 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση Διαβατό-Μύλο  (Σχολικός κλήρος) Τ. Κ. Νεοκάστρου.
 
31. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση των υπ’ αριθ.:
Α. το 1414 αγροτεμάχιο εκτάσεως 5.040 τ.μ. που βρισκεται στη θέση Μαυραγγέλι Τ.Κ. Προδρόμου ( Σχολικός κλήρος)
Β. το αγροτεμάχιο εκτάσεως 26.433 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση Κεντρικό κανάλι Τ.Κ. Προδρόμου (Σχολικός Κλήρος) Αγροκτήματος Προδρόμου
32.Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην τοπική Κοινότητα Αγκαθιάς Δ.Ε. Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρεας
33. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση δημοτικού αγρού εκτάσεως 5.891,37 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «παλιο χωριό-τριφύλλι» του αγροκτήματος της Τ.Κ. Κυψέλης
34.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη παραίτησης της δημοτικής συμβούλου κας Βουλγαροπούλου Μαρίας του Βασιλείου από τη θέση τακτικού μέλους της  Επιτροπής  Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών & Υπηρεσιών άνω των 2.934,70 € χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Π.Δ. 28/80 (σχετική η αριθ. πρωτ. 41737/30-09-2013 αίτηση)
35.Επί αιτήσεως της Δημοτικής Συμβούλου κ. Άννας Λαμπίρη, για παροχή σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για απουσία της από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για διάστημα άνω των τριάντα (30) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 3 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 20 παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας
36.Ορισμός ορκωτού ελεγκτή και του αναπληρωτή του για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013 του Δήμου Αλεξάνδρειας
37.Παράταση μίσθωσης ακινήτου που χρησιμοποιείται για τη στέγαση του ΚΕΠ Δ.Κ. Αλεξάνδρειας
38.Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 15 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας
39.Λήψη απόφασης για την υποβολή προς χρηματοδότηση πρότασης με τίτλο «Εγκατάσταση αναδιπλούμενης οροφής και ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού κολυμβητηρίου Αλεξάνδρειας» σε Ευρωπαικά Προγράμματα Χρηματοδότησης της προγραμματικής περιόδου 2007-2013»

Δεν υπάρχουν σχόλια: