Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017

Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημ. Συμβούλιο Αλεξάνδρειας- ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
TAKTΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του......
Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 03 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Λήψη απόφασης περί έκρισης της Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αλεξάνδρειας

2. Eπί της από 24-01-2017 αιτήσης του συνόλου των συμβούλων της μειοψηφίας σχετικά με την τροποποίηση του ΟΕΥ

3. Αποδοχή και απόδοση ποσού στις σχολικές επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (Α΄κατανομή) έτους 2017

4. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών της Επιτροπής Ν.3463/06 άρθρο 186 παρ. 5 “Εκποίηση ακινήτων” έτους 2017

5. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για τη μίσθωση απο το Δήμο η τις κοινότητες, πραγμάτων ανήκοντα σε τρίτους για το έτος 2017

6. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων που μισθώνονται από το Δήμο και ανήκουν σε τρίτους (270/81) για το έτος 2017

7. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό κ.λ.π. μεταξύ Δήμου & φορολογουμένων έτους 2017

8. Λήψη απόφασης για : Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (VACUUM) KAI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΠΛΑΤΕΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ»

9. Λήψη αποφασης για μισθωση ακινητου για τη στεγαση γραφειου Δημοτικής Κατάστασης (Δημοτολόγια)

10. Έγκριση ή μη της αριθ. 05/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΑ με τίτλο «Λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α. οικονομικού έτους 2017»

11. Διατύπωση γνώμης περί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Ανανέωση –Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμού Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ  

Δεν υπάρχουν σχόλια: