Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017

Συνεδριάζει τη Δευτέρα στις 8μμ το δημοτικό συμβούλιο ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
TAKTΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του......
Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 16 Ιανουαριου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΥΠΟΒΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» (A.M. 68/2012) 

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΛΑΤΕΟΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ Δ.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΚΗΣ» (A.M. 94/2013)               

3. Λήψη απόφασης για :Έγκριση δαπάνης αποκατάστασης μετρητή στην Αγκαθιά

4. Λήψη απόφασης για :Έγκριση δαπάνης αποκατάστασης μετρητή στον Π.Πρόδρομο

5. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Τ.Κ. ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ»

6. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ (Χ1) ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ»

7. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.3 του Ν. 4412/2016)

8. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών (άρθρο 221 παρ.3 του Ν. 4412/2016)

9. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αλεξάνδρειας για συμμετοχή στην Επιτροπή εκτίμησης της εν ζωή αξίας των ζώων

10. Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης ή μη καταστήματος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Νησίου Δήμου Αλεξάνδρειας

11. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της 416/2016 Απόφασης ΔΣ αναφορικά με τις ειδικότητες στελέχωσης προσωπικού της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών «Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας»

12. Έγκριση υλοποίησης προσλήψεων προσωπικού στο πλαίσο της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας» με κωδικό ΟΠΣ 5001643 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

13. Λήψη απόφασης για:
Α.Την αποδοχή μεταβίβασης της αρμοδιότητας για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» από τη ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας
Β.Τη συναψη ή μη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 για την ως άνω πράξη και την έγκριση του συνημένου Σχεδίου
Γ.Την υποβολή πρότασης (αίτησης χρηματοδότησης) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον άξονα προτεραιότητας ΑΞ014 
Δ.Την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης στο ΟΠΣ
Ε.Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή τόσο της προγραμματικής σύμβασης όσο και της αίτησης χρηματοδότησης καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου και
ΣΤ.Τον ορισμό δύο εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Σχεδίου Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Αλεξάνδρειας στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδυσεων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: