Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2015

Την Τρίτη στο συμβούλιο ψηφίζεται ο κανονισμός λειτουργίας των Νεκροταφείων και ο Προϋπολογισμός

Συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη στις 7μμ το δημοτικό συμβούλιο Αλεξάνδρειας για να ψηφίσει τον προϋπολογισμό του 2016 καθώς και του πλαισίου δράσης του δήμου για το έτος αυτό.
Ο προϋπολογισμός θα.... ψηφιστεί  ως έχει από την πλειοψηφία ως είθισται και η αντιπολίτευση σύσωμη θα καταψηφίσει λέγοντας ότι είναι αντιαναπτυξιακός και χωρίς όραμα. Το έχουμε δει τόσες φορές του έργο αυτό που έχουμε βαρεθεί. 
Συνεπώς, το κυριότερο θέμα που θα συζητηθεί είναι αυτό του κανονισμού λειτουργίας των νεκροταφείων του δήμου που περιλαμβάνεται στην επόμενη συνεδρίαση που θα αρχίσει στις 8μμ

Αναλυτικά στις 7μμ η συνεδρίαση έχει τα εξής θέματα:

1. Ψήφιση ή μη προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2016.
2. Ψήφιση ή μη «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (ΟΠΔ) Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2016.

Και αυτή που ακολουθεί στις 8μμ έχει τα εξής θέματα:

1. Έγκριση ή μη Ισολογισμού της 31-12-2014 καθώς και του Απολογισμού εσόδων-εξόδων του έτους 2014 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α)
2. Έγκριση ή μη των λογαριασμών εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Κατασκευών και Τεχνικών Έργων Δήμου Πλατέος (Δ.Ε.ΚΑ.Τ.Ε)» και απαλλαγή του εκκαθαριστή από κάθε ευθύνη.
3. 18η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
4. 20η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
5. Αποδοχή και απόδοση ποσού στις σχολικές επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (δ κατανομή) έτους 2015
6. Έγκριση ή μη του Κανονισμού λειτουργίας και συντήρησης κοιμητηρίων Δήμου Αλεξάνδρειας (σχετική η αριθ. 80/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αλεξάνδρειας)
7. Α) Αποδοχή ή μη αιτήματος της Οργάνωσης Παραγωγών «ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΓΗ» Α.Ε.Σ. Α.Ε. περί παραχώρησης νωπού προϊόντος (εσπεριδοειδή) στο Δήμο Αλεξάνδρειας ,ως δικαιούχο της δωρεάν διανομής αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών.
Β) Σύναψη συμφωνητικού με την Οργάνωση Παραγωγών «ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΓΗ» Α.Ε.Σ. Α.Ε. για την παράδοση -παραλαβή του αποσυρόμενου νωπού προϊόντος
Γ) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του ανωτέρω συμφωνητικού.
8. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών υγρών καυσίμων & λιπαντικών, για το έτος 2016 (άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ).
9. Παράταση και τροποποίηση της σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου.
10. Έγκριση ή μη της αριθ. 107/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» με τίτλο «Λήψη απόφασης για 6η Αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας»
11. Προέγκριση ή μη 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (VACCUM) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΠΛΑΤΕΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ»
12. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ» Α.Μ. 109/2014
13. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Πλατάνου»
14. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου «Εργασίες βελτιώσεις οδών Δήμου Αλεξάνδρειας»
15. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δύο (2) Δημοτικών Καταστημάτων που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Πλατέος με α/α Νο 13 και Νο 14.
16. Λήψη απόφασης για την παράταση-αναπροσαρμογή ή μη μισθωμάτων τεσσάρων καταστημάτων Δημοτικής Αγοράς Αλεξάνδρειας.
17. Λήψη απόφασης (έκφραση γνώμης) για την εκ νέου δημοπράτηση αγροτεμαχίων που έληξε η περίοδος μίσθωσης τους και βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Σταυρού
18. Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Τσουμάνη Νικόλαο του Ιωάννη.
19. Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Σαλιάρα Ιωάννη του Θωμά.
20. Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Χαριτόπουλο Γρηγόριο του Παναγιώτη.
21. Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Πετράκο Αναστάσιο του Αντωνίου.
22. Τροποποίηση της αριθ. 360/21-09-2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας με τίτλο «Λήψη απόφασης για ανασυγκρότηση Α΄/θμιου και Β΄/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Κινηματογράφων-Θεάτρων κ.λ.π. για το έτος 2016»
23. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2016
24. Ορισμός εκπροσώπων που θα μετέχουν στην τριμελή διοικούσα επιτροπή της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος του Δήμου Αλεξάνδρειας.
25. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή και του αναπληρωτή του για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015 του Δήμου Αλεξάνδρειας
26. Αντικατάσταση της κ. Τσαντσάρη Δέσποινας, από τη θέση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας».
27. Αντικατάσταση της κ. Τσούκα Μαρίας, από τη θέση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξανδρείας».
28. Αντικατάσταση του κ. Θεοδωρακόπουλου Προδρόμου, από τη θέση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας».
29. Αντικατάσταση του κ .Mαντζωλα Γεωργίου, από τη θέση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας».
30. Αντικατάσταση του κ. Θεοχάρη Γεώργιου, ως τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. Δήμου Αλεξάνδρειας με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Δήμου Αλεξάνδρειας».

Δεν υπάρχουν σχόλια: