Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας την Δευτέρα στις 9:30μμ

Συνεδριάζει την Δευτέρα και ώρα 21:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 


1. Λήψη απόφασης για την καταβολή ή μη προστίμου του Ι.Κ.Α. κατά του Δήμου

2. Παράταση σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων

3. Αναμόρφωση...
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 - Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2013 - Τροποποίηση ετήσιου προγράμματος δράσης 2013

4. Λήψη απόφασης για διαγραφή από τους υπ’αριθ. Μ/5/2008, Μ/6/2008 ,Μ/7/2008 Χρηματικούς Καταλόγους με τίτλο «Τέλος 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων έτους 2004,2005,2006 αντίστοιχα της Δημοτικής Ενότητας Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας»

5. Λήψη απόφασης για την υποβολή προς χρηματοδότηση πρότασης με τίτλο «Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης οργανικών αποβλήτων Δήμου Αλεξάνδρειας, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 4.10 του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013»

6. Λήψη απόφασης για την υποβολή προς χρηματοδότηση πρότασης με τίτλο «Σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού και δημιουργία εκπαιδευτικής διαδραστικής πλατφόρμας για την προβολή του Μακεδονικού Αγώνα στο Δήμο Αλεξάνδρειας», στο πλαίσιο της πρόσκλησης 164 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ» (πρώην Δήμου Πλατέος) (Α.Μ. ΤΥΔΚ 249/2010)

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ» (Α.Μ. 29/2011)
 
9. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην Τοπική Κοινότητα Προδρόμου

10. Έγκριση ή μη της αριθ. 61/2013 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» με τίτλο «Λήψη απόφασης για έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. "Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας"

11. Έγκριση ή μη της αριθ. 68/2013 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» με τίτλο «Λήψη απόφασης για τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013»

12. Λήψη απόφασης για χρηματική επιχορήγηση ή μη του «Εκπολιτιστικού Συλλόγου Θρακιωτών Μελίκης ¨ΤΟ ΚΩΣΤΗ¨ προς ενίσχυση πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

13. Λήψη απόφασης για χρηματική επιχορήγηση ή μη του «Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιοχωρίου - Λιανοβεργίου Ημαθίας – Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ» προς ενίσχυση πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

14. Λήψη απόφασης για χρηματική επιχορήγηση ή μη του «Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Νησελίου» προς ενίσχυση πολιτιστικής δραστηριότητας.

15. Λήψη απόφασης για χρηματική επιχορήγηση ή μη του «Κέντρου Έρευνας Ρουμλουκιώτικης Λαογραφίας και Παράδοσης (Κ.Ε.Ρ.ΛΑ.Π.) Αγκαθιάς Ημαθίας» προς ενίσχυση πολιτιστικής δραστηριότητας.

16. Λήψη απόφασης για χρηματική επιχορήγηση ή μη του «Λαογραφικού Ομίλου Καψόχωρας Ημαθίας – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» προς ενίσχυση πολιτιστικής δραστηριότητας

17. Λήψη απόφασης για χρηματική επιχορήγηση ή μη του «Συλλόγου Ποντίων Αλεξάνδρειας και περιχώρων» προς ενίσχυση πολιτιστικής δραστηριότητας

18. Λήψη απόφασης για επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος υπέρ του Γεωργίου Καραγιάννη του Ευαγγέλου. 

19. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση των τεσσάρων (4) γηπέδων αντισφαίρισης της Δημοτικής Κοινότητας Πλατέος στον Αθλητικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας «ΖΕΦΥΡΟΣ»

20. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή μισθώματος του δημοτικού αναψυκτηρίου της Τ.Κ. Πλατάνου

21. Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης ή μη του καταστήματος Νο 29 που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας

22. Αντικατάσταση του κ. Μπατσίλα Νικολάου του Ιωάννη, από τη θέση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας», λόγω συνταξιοδότησης.

23. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στο κατάστημα « ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» του Κατάνα Γεωργίου του Ιωάννη

24. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για τη μίσθωση από το Δήμο ή κοινοτήτων, πραγμάτων ανήκοντα εις τρίτους

25. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή του άρθρου 8 του Ν. 1590/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

26. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στην Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Συλλόγων & Φορέων Εθελοντών Αιμοδοτών της Π.Ο.Σ.Ε.Α.

27. Επί αιτήσεως του κ. Ζαφειρίδη Ζαφείριου (αριθ. πρωτ. 36058/28-08-2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: