Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2014

Kαταγγελία για ευνοιοκρατία στην ΕΒΖ / Καταγγέλω τη διοίκηση / Επιστολή διαμαρτυρίας-καταγγελίας

Ονομάζομαι Τ.Γ του Παντελή, (αρ.ταυτ. Ξ 83...), είμαι κάτοικος του Πλατύ Ημαθίας και είμαι πτυχιούχος της Ανώτερης Τεχνικής & Επαγγελματικής Εκπ/σης (ΚΑΤΕΕ) της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων, με εξειδίκευση στα ζωικά τρόφιμα. 
Διαθέτω προϋπηρεσία στην Ε.Β.Ζ. για 14 περιόδους λειτουργίας, στην ΕΛ.ΒΙ.Ζ. 3 περιόδους, καθώς και στην Κονσερβοποιία VENUS. Η Ε.Β.Ζ. Α.Ε. για την...
τρέχουσα περίοδο 2014, προκήρυξε διαγωνισμό για την κάλυψη διαφόρων ειδικοτήτων σε ανθρώπινο δυναμικό, ειδικότερα για την ειδικότητα των Τεχνολόγων Τροφίμων (κωδ. 310 της διακήρυξης), έθετε ως κριτήρια προτεραιότητας πρόσληψης τα ακόλουθα: 

« ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.  
2. Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε αναλυτικά εργαστήρια βιομηχανιών τροφίμων.» 

 Θέτοντας επίσης προσόντα επικουρίας εφόσον δεν καλύπτονταν οι θέσεις από τις αντίστοιχες ειδικότητες: «ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)»  

Με μεγάλη μου έκπληξη διαπίστωσα, ότι στον σχετικό πίνακα κατάταξης που ανακοινώθηκε από τη διοίκηση της Ε.Β.Ζ. κρίθηκα 18ος μεταξύ των υποψηφίων, ενώ προσλαμβάνονται 15 για την κάλυψη των θέσεων της ειδικότητας μου, οι περισσότεροι δε από τους συνυποψήφιους μου δεν διαθέτουν σχετικό τίτλο σπουδών Τεχνολόγου Τροφίμων, που από τη διακήρυξη προβλέπονταν ως προϋπόθεση!  

Την αλήθεια των όσων καταγγέλλω μπορεί εύκολα να διαπιστώσει κανείς από την σχετική ιστοσελίδα της Ε.Β.Ζ. (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΧ 4/2014 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ )  

Όσον αφορά στην εμπειρία, κανείς εκ των συνυποψήφιων μου δεν διαθέτει ανάλογη εμπειρία της δικής μου, από το 1995 εργάσθηκα στην συγκεκριμένη επιχείρηση για 14 περιόδους απασχόλησης εποχικού προσωπικού και ουδέποτε αμφισβητήθηκαν τα προσόντα μου, που ευθέως απορρέουν από τον τίτλο σπουδών μου της ειδικότητας Τεχνολόγου Τροφίμων.  
Κατά συνέπεια είμαι υποχρεωμένος να υπερασπιστώ το δικαίωμα στην εργασία, το οποίο στην τρέχουσα φάση της ζωής μου κυριολεκτικά είναι ζήτημα επιβίωσης, αφού άλλο πόρο δεν διαθέτω ώστε να ανταποκριθώ στις στοιχειώδης ανάγκες διαβίωσης.  

Καταγγέλλω την αυθαίρετη και απαράδεκτη, ταυτόχρονα απολύτως επιζήμια ενέργεια της Διοίκησης της Ε.Β.Ζ. σε ότι αφορά, στην πρόσληψη ατόμων χωρίς τα απαιτούμενα προσόντα γεγονός το οποίο θίγει, αφενός τα συμφέροντα της επιχείρησης και αφετέρου διαιωνίζει το καθεστώς της αναξιοκρατίας και της ευνοιοκρατίας σε βάρος του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη.  

Καταγγέλλω επίσης, τον δικό μου αναίτιο αποκλεισμό, παρόλη την προϋπηρεσία μου και την εξειδίκευσή μου στο συγκεκριμένο αντικείμενο, πιστοποιημένης γνώσης με πτυχίο Ανώτερης Εκπαίδευσης, αλλά και εμπειρίας στο συγκεκριμένο αντικείμενο.  

Παρακαλώ όπως επιληφθείτε του θέματος, ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να αποκατασταθεί η άδικη αυτή απόφαση σε βάρος μου, που αναίτια με οδηγεί στην ανεργία και στον κοινωνικό αποκλεισμό.  

Κλείνοντας επισημαίνω, ότι η συμπεριφορά αυτή της διοίκησης δεν είναι πρωτόγνωρη, επί σειρά ετών η ευνοιοκρατία έγινε καθεστώς, άλλωστε και στο παρελθόν έχω καταγγείλει παρόμοια περιστατικά.  

Με τιμή Γ Τ  

Επισυνάπτω:  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ *** (βλ. σελ. 4 Κωδ.310)  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΧ 4/2014 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ ( κωδ. 310)

Δεν υπάρχουν σχόλια: