Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2014

Πρόγραμμα ανανέωσης αδειών πωλητών λαϊκών αγορών στην Λαϊκή Αγορά Αλεξάνδρειας

Από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Εμπορίου του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνεται: 
 Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 39 του Νόμου 4264/2014, όλες οι υφιστάμενες άδειες επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών λήγουν αυτοδικαίως στις 31/10/2014. 

Με την υπ' αριθ. 226/2014 Απόφαση Δημοτικού...
Συμβουλίου, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται, καθορίστηκαν με αλφαβητική σειρά τα χρονικά διαστήματα για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την ανανέωση των αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, ήτοι: 

 Από ΔΕΥΤΈΡΑ 15 Σεπτεμβρίου έως και Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014, όσοι έχουν επώνυμο που αρχίζει από “Α” έως και “Κ”. 

 Από Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου έως και Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014, όσοι έχουν επώνυμο που αρχίζει από “Λ” έως και “Ω”.  

Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 14 του Νόμου 4264/2014, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση των αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών που κατοικούν ή διαμένουν μόνιμα στο Δήμο Αλεξάνδρειας καθορίζονται ως εξής:  
1. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.  
2. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα  
3. Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη  
4. Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων  
5. Πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π./οικ 35797/2012 (Β' 1199) Υπουργική Απόφαση  
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα  
7. Βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Αλεξάνδρειας σύμφωνα με το Ν. 3463/2006, άρθρο 285 (Δημοτική ενημερότητα) 8. Βεβαίωση ή αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας.  

Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά θα πρέπει:  

1. να είναι πλήρη και να αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, ειδάλλως η ανανέωση απορρίπτεται.  
2. να κατατεθούν εντός των καθορισμένων χρονικών διαστημάτων σύμφωνα με την υπ' αριθ. 226/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 3. να κατατεθούν αυτοπροσώπως από κάθε αδειούχο στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων του Δήμου Αλεξάνδρειας, Γραφείο 12. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2333350127 και 2333350112.

Δεν υπάρχουν σχόλια: