Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2014

Την Κυριακή εκλέγεται ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Ν. Μπρουσκέλης

Tην Κυριακή θα συνεδριάσει το νέο δημοτικό συμβούλιο Αλεξάνδρειας και θα εκλέξει τον πρόεδρό του, που θα είναι ο Νίκος Μπρουσκέλης, και τους συνεργάτες του γραμματέα και αντιπρόεδρο. Επίσης στην ίδια συνεδρίαση θα εκλεγούν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής καθώς επίσης και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Η ανακοίνωση που υπογράφει ο πλειοψηφών σύμβουλος...
Νίκος Αλεξόπουλος είναι:


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42) στις 07 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, ώστε να διεξαχθεί, σε ειδική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν.3852/2012 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) σε συνδύασμό με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4279/2014(ΦΕΚ 158/08.08.2014 τεύχος Ά) 

 1ον) Η εκλογή των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου  

2ον) Η εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής  

3ον) Η εκλογή των μελών της επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

4ον)Η εκλογή των εκπροσώπων του δημοτικού συμβουλίου Αλεξάνδρειας στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής ΈνωσηςΔήμων (Π.Ε.Δ.) Κεντρικής Μακεδονίας  

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: