Σάββατο 16 Μαΐου 2015

Ένταση προκάλεσε ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου- Ενστάσεις για "φωτογραφική" πρόβλεψη

Μοσχοπούλου - Σπυρίδης
Αρκετή ώρα απασχόλησε το δημοτικό συμβούλιο Αλεξάνδρειας ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου. Αιτία ήταν η επίμονη πίεση που άσκησε τόσο ο Γ. Σπυρίδης όσο και η τέως πρόεδρος του σώματος Όλγα Μοσχοπούλου με αφορμή την πρόβλεψη που....
υπάρχει μέσα στον νέο οργανισμό και που δίνει τη δυνατότητα σε διοικητικό υπάλληλο με πτυχίο Γεωπονικής να εξελιχτεί και να καταστεί προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού και Πληροφορικής του δήμου.

Η επισήμανση αυτή και η επιμονή των συμβούλων να ρωτάνε μήπως πρόκειται για "φωτογραφική" πρόβλεψη είχε ως αποτέλεσμα την απάντηση του δημάρχου ότι αφορά σε μια υπάλληλο του δήμου που ναι μεν είναι γεωπόνος αλλά έχει διακριθεί στο τμήμα που εργάζεται και της δίνεται η δυνατότητα να εξελιχτεί χωρίς να αποκλείεται κανείς συνάδελφός της. Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι την αξιολόγηση και την τελική απόφαση για την διοικητική εξέλιξη των υπαλλήλων παίρνει το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και όχι η εκάστοτε διοίκηση του δήμου, όπως τόνισε ο αντιδήμαρχος Κ. Ναλμπάντης.

Τον συγκεκριμένο κανονισμό καταψήφισε η αντιπολίτευση αλλά και ο σύμβουλος της πλειοψηφίας Ισ. Χαλκίδης.Δείτε την εισήγηση:

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Αλεξάνδρειας


  Ο ισχύων Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Αλεξάνδρειας, του οποίου επιχειρείται η τροποποίηση, ψηφίσθηκε με την υπ’ αριθ. 79/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (αριθ. απόφασης 3124/28-04-2011 Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης) και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1116/τ. Β΄/03-06-2011.

  Σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. στ του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός των άλλων και τα σχέδια του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.).

  Στον ψηφισθέντα ΟΕΥ κάποια δεδομένα συμπεριλήφθηκαν κακώς και κάποια εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκαν καθόλου με αποτέλεσμα σε κάποια σημεία να υπάρχει σύγχυση και δυσκολία στην εφαρμογή του. Μερικά εξ΄ αυτών είναι η λανθασμένη προσθήκη σε θέση ευθύνης Προϊσταμένου Διεύθυνσης του κλάδου ΔΕ Διοικητικού,  η μη ένταξη κλάδων-ειδικοτήτων σε οργανικές μονάδες Διευθύνσεων και Τμημάτων κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής σε θέσεις ευθύνης καθώς και σαφής αποτύπωση του προβαδίσματος.

  Επιπροσθέτως κατόπιν εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4172/2013 η υπηρεσία μας πρέπει να προβεί στην κατάργηση από τον ΟΕΥ του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας. Ομοίως  θα αντιμετωπισθεί και το Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης καθώς οι αρμοδιότητές του έχουν μεταφερθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4147/2013 στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

  Προκειμένου λοιπόν να γίνει η ανασυγκρότηση των υπηρεσιών και ο εξορθολογισμός των λειτουργιών με κατανομή των υπαλλήλων σε κρίσιμες διοικητικές θέσεις, λόγω της έλλειψης προσωπικού, η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας με την υπ’ αριθ. 1/2015 απόφασή της αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ως εξής:ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ:
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 35
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Ως Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης τοποθετούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, υπάλληλοι των ακόλουθων κλάδων:


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΛΑΔΟΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή
ΠΕ Διοικητικού ή
ΠΕ Ιχθυολόγων ή
ΠΕ Κτηνιάτρων ή
ΠΕ Γεωπόνων ή
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή
ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων
ΥΔΟΜ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕ Γεωπόνων ή
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή
ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή
ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή
ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος ή
ΠΕ Χημικών Μηχανικών ή
ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή
ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών ή
ΤΕ Εργοδηγών ή
ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων ή
ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Έργων Υποδομής
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος ή
ΠΕ Χημικών Μηχανικών ή
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή
ΠΕ Γεωπόνων ή
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή
ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή
ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή
ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων ή
ΤΕ Εργοδηγών ή
ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή
ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών ή
ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών ή
ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων ή
ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Έργων Υποδομής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή
ΠΕ Διοικητικού ή
ΠΕ Πληροφορικής ή
ΠΕ Φυσικής Αγωγής ή
ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού ή
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή
ΤΕ Οικονομικού-Λογιστικού ή
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή
ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού ή
ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού ή
ΤΕ Οικονομικού-Λογιστικού ή
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή
ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος ή
ΠΕ Χημικών Μηχανικών ή
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή
ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή
ΤΕ Εργοδηγών ή
ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων ή
ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Έργων Υποδομής ή
ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή
ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών
ΚΕΠ
ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή
ΠΕ Διοικητικού ή
ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή
ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού


2. Ως Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος τοποθετούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οι υπάλληλοι των ακόλουθων κλάδων:

Α. ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ:

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


ΚΛΑΔΟΣ

ΠΕ
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή
ΠΕ Διοικητικού ή
ΠΕ Γεωπόνων ή
ΠΕ Πληροφορικής ή

ΤΕ
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή
ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων ή
ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
ΔΕ
ΔΕ Διοικητικού ή
ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ
ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή
ΠΕ Ψυχολόγων ή
ΠΕ Ιατρών Εργασίας ή

ΤΕ
ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή
ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή
ΔΕ
ΔΕ Διοικητικού

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ:
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΕ
ΠΕ Φυσικής Αγωγής ή
ΠΕ Διοικητικού ή
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή
ΤΕ
ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων ή
ΔΕ
ΔΕ Διοικητικού ή
ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή
ΔΕ Υπαλλήλων ΓραφείουΒ. ΜΗ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ:
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ
ΠΕ Γεωπόνων ή
ΠΕ Κτηνιάτρων ή
ΠΕ Ιχθυολόγων ή
ΤΕ
ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων
ΤΜΗΜΑ:
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ
ΠΕ Διοικητικού ή
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή
ΤΕ
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή
ΔΕ
ΔΕ Διοικητικού
ΤΜΗΜΑ:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ
ΠΕ Διοικητικού ή
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή
ΤΕ
ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή
ΔΕ
ΔΕ Διοικητικού ή
ΔΕ Διοικητικού-ΛογιστικούΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΔΟΜ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ:
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΕ
ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή
ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή

ΤΕ
ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή
ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών ή
ΤΕ Εργοδηγών ή
ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων ή
ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Έργων Υποδομής
ΤΜΗΜΑ:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ
ΠΕ Χημικών Μηχανικών ή
ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος ή
ΠΕ Γεωπόνων ή
ΤΕ
ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή
ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών ή


ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ:
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ
ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος ή
ΠΕ Γεωπόνων ή
ΠΕ Χημικών Μηχανικών ή
ΤΕ
ΤΕ Εργοδηγών ή
ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή
ΔΕ
ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας ή
ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου ή
ΔΕ Διοικητικού
ΤΜΗΜΑ:
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ
ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος ή
ΤΕ
ΤΕ Εργοδηγών ή
ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή
ΔΕ
ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας ή
ΔΕ Διοικητικού ή
ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου
ΤΜΗΜΑ:
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή
ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος ή
ΠΕ Γεωπόνων ή
ΤΕ
ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων ή
ΔΕ
ΔΕ Κηπουρών/Δενδροκόμων/Ανθοκόμων/Δενδροκηπουρών ή
ΔΕ Διοικητικού ή
ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου
ΤΜΗΜΑ:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή
ΤΕ
ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων  Μηχανικών ή
ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή
ΔΕ
ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου ή
ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων ή
ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων ή
ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Φορτηγών ή
ΔΕ Χειριστών ΜηχανημάτωνΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ:
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ
ΠΕ Διοικητικού ή
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή
ΤΕ
ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
ΔΕ
ΔΕ Διοικητικού ή
ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου
ΤΜΗΜΑ:
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ
ΠΕ Διοικητικού ή
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή
ΤΕ
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή
ΔΕ
ΔΕ Διοικητικού ή
ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου
ΤΜΗΜΑ:
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ
ΠΕ Διοικητικού ή
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή

ΤΕ
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή
ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
ΔΕ
ΔΕ Διοικητικού ή
ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου
ΤΜΗΜΑ:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ
ΠΕ Διοικητικού ή
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή
ΤΕ
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή
ΤΕ Πληροφορικής ή
ΔΕ
ΔΕ Διοικητικού ή
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ ή
ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου
ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΕ
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή
ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού ή
ΤΕ
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή
ΤΕ Λογιστών ή
ΤΕ Οικονομικού-Λογιστικού ή
ΔΕ
ΔΕ Διοικητικού ή
ΔΕ Εισπρακτόρων
ΤΜΗΜΑ:
ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή
ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού ή
ΤΕ
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή
ΤΕ Οικονομικού-Λογιστικού
ΤΕ Λογιστών ή
ΔΕ
ΔΕ Διοικητικού ή
ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου
ΤΜΗΜΑ:
ΤΑΜΕΙΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή
ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού ή
ΤΕ
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή
ΤΕ Λογιστών ή
ΤΕ Οικονομικού-Λογιστικού ή
ΔΕ
ΔΕ Εισπρακτόρων ή
ΔΕ Διοικητικού ή
ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου


ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ:
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΚΛΑΔΟΣ

ΠΕ
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή
ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή
ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή

ΤΕ
ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων ή
ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Έργων Υποδομής ή
ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή
ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών ή
ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών
ΤΜΗΜΑ:
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή

ΤΕ
ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή
ΤΕ Εργοδηγών ή
ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών ή
ΔΕ
ΔΕ Ηλεκτρολόγων
ΤΜΗΜΑ:
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΕ
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή
ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή
ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή
ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος ή

ΤΕ
ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων ή
ΤΕ Εργοδηγών ή
ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Έργων Υποδομής ή
ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή
ΔΕ
ΔΕ Τεχνιτών-Υδραυλικών
ΤΜΗΜΑ:
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή

ΤΕ
ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή
ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών ή
ΔΕ
ΔΕ Διοικητικού ή
ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου ή
ΔΕ Τεχνιτών-Υδραυλικών ή
ΔΕ Τεχνιτών-ΕλαιοχρωματισμούΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΠ
ΤΜΗΜΑ:
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ
ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή
ΤΕ
ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή
ΔΕ
ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή
ΔΕ Διοικητικού
ΤΜΗΜΑ:
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ
ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή
ΤΕ
ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή
ΔΕ
ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή
ΔΕ Διοικητικού


Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Αλεξάνδρειας, όσο αφορά το άρθρο 35, όπως αναφέρεται παραπάνω.
                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ας την κανει προισταμενη καθαριοτητασ και περιβαλλοντοσ.Υπαρχουν και αλλοι γεωπονοι πολύ καλοι υπαλληλοι στο δημο μας αλλα οι αδυναμιεσ μας δεν κρυβονταιδημαρχε

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ κύριε Μόχλα παρακολούθησα την συνεδρίαση και συμφωνώ με τα όσα γράψατε. Αυτό που με έκανε δυσάρεστη εντύπωση ήταν ότι ο δήμαρχος εμφανίστηκε ανέτοιμος και με πολλά νεύρα στη συνεδρίαση και δεν έδωσε απαντήσεις πειστικές στις ερωτήσεις των κκ Σπυρίδη και Δημητριάδη αλλά και την κυρίας Όλγας.
Εγώ έφυγα από τη συνεδρίαση με μια στιφή γεύση Ο δήμαρχος πρέπει να δώσει εξηγήσεις για τα όσα αποφασίζει και εμείς οι πολίτες δεν έχουμε καμιά ενημέρωση. Στη σημείο αυτό πάσχει υπερβολικά ο δημος αφού οι πηγές ειδήσεων είναι από ερασιτεχνικές και άσχετες μέχρι στημένες και εξωνημένες.
Την καλημέρα μου

Ανώνυμος είπε...

ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΓΕΩΠΟΝΟ ΕΧΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΗΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ, ΚΑΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΔΙΚΑΙΩΣΥΝΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΚΛΗΡΑ ΝΑ ΑΜΟΙΒΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΓΙΝΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ. ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΥΝΟΗΜΕΝΟΙ ΟΙ ΤΠΛΗΛΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΕΩΣ. ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ

Ανώνυμος είπε...

Φίλε 16 Μαΐου 2015 - 3:29 μ.μ. απλά δημαρχος δεν υπάρχει.

Ανώνυμος είπε...

ΑΥΤΟ ΠΕΙΡΑΞΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ? ΤΟ ΟΤΙ ΕΙΧΑΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΣΟ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Η ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΞΕ ΣΑΝ ΔΕΝ ΤΡΕΠΟΜΑΣΤΕ "