Σάββατο 16 Μαΐου 2015

Ομόφωνα ο νέος κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου - Διαβάστε τον- Τα νέα τιμολόγια


Στην χτεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου επικυρώθηκε ο νέος κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου.
Με τον νέο κανονισμό που σημειωτέον έγινε δεκτός με ομοφωνία στο ΔΣ της ΚΕΔΑ, προβλέπονται αναλυτικά οι όροι χρήσης και λειτουργίας του κολυμβητηρίου, το νέο τιμολόγιο χρήσης από τους πολίτες και των ειδικών κατηγοριών.

Πιο αναλυτικά ο κανονισμός προβλέπει τα εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
(Κ.Ε.Δ.Α.)
--------


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 9ης/2015 τακτικής  συνεδρίασης
του Διοικητικού  Συμβουλίου
της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας

Αριθμός Απόφασης: 58/2015

ΘΕΜΑ:

«Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης Ανοιχτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αλεξάνδρειας»

Στην Αλεξάνδρεια σήμερα στις 22 Απριλίου του έτους 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας στα γραφεία της Επιχείρησης, ύστερα από την αριθμ. 465/17-04-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου που δόθηκε σε όλους τους συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 της αριθ. 25027/9-4-1984 Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα  (9) μέλη, ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

 1. Εμμανουήλ Σταυρής, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 2. Δημήτριος Παπαδόπουλος, Μέλος Δ.Σ.
 3. Αχιλλέας Τσιάρας, Μέλος Δ.Σ.
 4. Ιωάννης Ουσταμπασίδης, Μέλος Δ.Σ.
 5. Βικτωρία Δρίζη, Μέλος Δ.Σ.
 6. Γεώργιος Μπουκλάς,   Μέλος Δ.Σ.
 7. Νικόλαος Πανταζής, Μέλος Δ.Σ.
 8. Μαρία Σταυρογιαννοπούλου, Μέλος Δ.Σ.
 9. Στέργιος Δεληπάλας, Μέλος Δ.Σ.

Α π ό ν τ ε ς

 1. Στέφανος Δελιόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ.
 2. Ευαγγελία Τόνια, Μέλος Δ.Σ.

Παρατήρηση: Λόγω απουσίας του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Στέφανου Δελιόπουλου, τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο  Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Εμμανουήλ Σταυρής.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της Κ.Ε.Δ.Α., Ανθή Παπαδοπούλου.
Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3o θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:
α) Με την αριθ.9/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  ψηφίστηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης του Ανοιχτού Κολυμβητηρίου Αλεξάνδρειας και εγκρίθηκε με την αριθ. 375/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και,
β)με την αριθ.39/2012  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου   τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης του Ανοιχτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αλεξάνδρειας και εγκρίθηκε με την αριθ. 205/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Για την καλύτερη και πιο ομαλή  λειτουργία του Κολυμβητηρίου κρίνεται αναγκαίο να προβούμε στην τροποποίηση του κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης και συγκεκριμένα τα άρθρα 3,4,9 & 11 αυτού.
Άρθρο 3 - ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
παρ. 1
 Το ανοιχτό Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλεξάνδρειας λειτουργεί καθ΄ όλες τις ημέρες της εβδομάδας συμπεριλαμβανομένου  του Σαββάτου και της Κυριακής πλην των επισήμων εθνικών εορτών και αργιών καθώς και των τοπικών αργιών.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ως εξής:
 Το ανοιχτό Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλεξάνδρειας λειτουργεί από Δευτέρα έως και Σάββατο, ενδεχομένως κάποιες φορές  και Κυριακή κατά την κρίση της διοίκησης, πλην των επισήμων εθνικών εορτών και αργιών καθώς και των τοπικών αργιών.
Άρθρο 4  - ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Παρ.4
4. Στο Δημοτικό Κολυμβητήριο επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα που διαθέτουν κάρτα μέλους και είναι:                        
α) Άνω των 18 ετών και εφόσον έχουν γνώση καλής κολύμβησης,        
β) Σε άτομα ηλικίας 12-18 ετών, με υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή του κηδεμόνα τους, και
γ) Σε άτομα κάτω των 12 ετών, με την απαραίτητη ύπαρξη συνοδού.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ως εξής:
4. Στο Δημοτικό Κολυμβητήριο επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα που διαθέτουν κάρτα μέλους και είναι:                                                
α) Άνω των 18 ετών και εφόσον έχουν γνώση καλής κολύμβησης,                                
β) Σε άτομα ηλικίας 15-18 ετών, με υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή του κηδεμόνα τους, και
γ) Σε άτομα κάτω των 15 ετών, με την απαραίτητη ύπαρξη συνοδού.
Παρ.5
5.γ) Για μηνιαία ατομική χρήση το αντίτιμο ορίζεται:
ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ (συμπληρώνεται) ως εξής:
5.γ) Για μηνιαία ατομική χρήση, η οποία περιλαμβάνει συμμετοχή  έως τρεις (3) φορές την εβδομάδα σε οργανωμένο τμήμα και απεριόριστη χρήση της κολυμβητικής δεξαμενής σε ώρες κοινού, το αντίτιμο ορίζεται:
& Προστίθενται  νέες κατηγορίες
5.δ)για πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα (4) παιδιά και άνω,    το αντίτιμο ορίζεται:
·         20€ (είκοσι  ευρώ)  το ένα μέλος,
·         30€ (τριάντα ευρώ) τα δύο (2) άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας,
·         40€ (σαράντα ευρώ) τα  τρία (3) άτομα-μέλη  και άνω, της ίδιας οικογένειας.

 5.ε) 1. για τη χρονική διάρκεια τριών (3) μηνών, της οποίας  το αντίτιμο  θα προκαταβάλλεται,  το αντίτιμο των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται ως εξής:
·         75€ (εβδομήντα πέντε ευρώ) ανά άτομο,
·         140€ (εκατόν σαράντα ευρώ) για δύο (2) άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας,
·         190€ (εκατόν ενενήντα ευρώ) για τρία (3) άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας, και
·         210 €(διακόσια δέκα ευρώ) για τέσσερα (4) ή και περισσότερα άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας

Παρ.στ
στ)  Για τη χρήση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου από Αθλητικούς Συλλόγους / Σωματεία, καταβάλλεται στην Επιχείρηση αντίτιμο 12€ (δώδεκα ευρώ) μηνιαίως για κάθε κολυμβητή-μέλος Αθλητικού Συλλόγου ή Σωματείου.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ως εξής (προστίθεται νέα παράγραφος):
στ)  Η  χρήση των κολυμβητικών δεξαμενών από Αθλητικούς Συλλόγους / Σωματεία  καθώς και ο τρόπος λειτουργίας, θα εγκρίνεται ή μη  με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης ανά έτος.
      Για τη χρήση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου από Αθλητικούς Συλλόγους / Σωματεία, καταβάλλεται στην Επιχείρηση αντίτιμο 12€ (δώδεκα ευρώ) μηνιαίως για κάθε κολυμβητή-μέλος Αθλητικού Συλλόγου ή Σωματείου.
ΑΡΘΡΟ 9ο -ΠΕΡΙΒΟΛΗ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ – ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Όσοι χρησιμοποιούν το Κολυμβητήριο θα φέρουν κολυμβητική περιβολή (κολυμβητικό μαγιό, σκουφάκι και σαγιονάρες) πριν δε από κάθε χρησιμοποίηση των κολυμβητικών δεξαμενών θα γίνεται λουτρό καθαριότητας και απολύμανση των ποδιών στην ειδική δεξαμενή.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ως εξής:
Όσοι χρησιμοποιούν το Κολυμβητήριο θα φέρουν κολυμβητική περιβολή (κολυμβητικό μαγιό, σκουφάκι και σαγιονάρες) πριν δε από κάθε χρησιμοποίηση των κολυμβητικών δεξαμενών θα γίνεται λουτρό καθαριότητας.
Η είσοδος και η έξοδος προς και από την πισίνα θα γίνεται μόνο μέσα από την ειδική δεξαμενή απολύμανσης των ποδιών.
ΑΡΘΡΟ 11ο - ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
15. Οι λουόμενοι μπορούν να ντύνονται και να γδύνονται μόνο στο χώρο των αποδυτηρίων.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ (συμπληρώνεται)ως εξής:
15. Οι λουόμενοι μπορούν να ντύνονται και να γδύνονται μόνο στο χώρο των αποδυτηρίων όπου υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι ατομικοί χώροι για το σκοπό αυτό.
 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ να κυκλοφορούν γυμνοί στον ευρύτερο χώρο των αποδυτηρίων.
 & Προστίθενται νέες κατηγορίες
16. Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφών  (συμπεριλαμβάνονται οι μαστίχες και οι καραμέλες) στο χώρο των κολυμβητικών δεξαμενών και των αποδυτηρίων.
17.Δεν επιτρέπεται η ηλιοθεραπεία στο κατάστρωμα του κολυμβητηρίου.
18. Τα παιδιά απαγορεύεται να τρέχουν και να παίζουν επικίνδυνα παιχνίδια στο κατάστρωμα του κολυμβητηρίου γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Απαγορεύεται οι κολυμβητές να κάθονται επάνω στις διαδρομές και να τις βουλιάζουν.
19. Οι κολυμβητές θα πρέπει να κολυμπούν στη δεξιά πλευρά της διαδρομής ώστε να μη δυσχεραίνεται η συνεχής ροή, να φορούν συνεχώς το σκουφάκι και να ακολουθούν τις υποδείξεις των γυμναστών και του ναυαγοσώστη.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1.    Τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.
2.    Τις  αριθ.9/2011 & 39/2012 αποφάσεις  του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Α.
3.    Τις αριθ.375/2011 & 205/2012 αποφάσεις  του Δημοτικού Συμβουλίου οι οποίες νομιμοποιήθηκαν αντίστοιχα με τις αριθ.πρωτ. 7976/18-10-2011 & 5624/31-05-2012 αποφάσεις του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας – Θράκης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α)Τροποποιεί τον  Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης Ανοιχτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αλεξάνδρειας και συγκεκριμένα τα άρθρα 3,4,9 & 11 αυτού, ως εξής:
Άρθρο 3 - ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
παρ. 1
 Το ανοιχτό Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλεξάνδρειας λειτουργεί καθ΄ όλες τις ημέρες της εβδομάδας συμπεριλαμβανομένου  του Σαββάτου και της Κυριακής πλην των επισήμων εθνικών εορτών και αργιών καθώς και των τοπικών αργιών.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ως εξής:
 Το ανοιχτό Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλεξάνδρειας λειτουργεί από Δευτέρα έως και Σάββατο, ενδεχομένως κάποιες φορές  και Κυριακή κατά την κρίση της διοίκησης, πλην των επισήμων εθνικών εορτών και αργιών καθώς και των τοπικών αργιών.
Άρθρο 4  - ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Παρ.4
4. Στο Δημοτικό Κολυμβητήριο επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα που διαθέτουν κάρτα μέλους και είναι:                        
α) Άνω των 18 ετών και εφόσον έχουν γνώση καλής κολύμβησης,        
β) Σε άτομα ηλικίας 12-18 ετών, με υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή του κηδεμόνα τους, και
γ) Σε άτομα κάτω των 12 ετών, με την απαραίτητη ύπαρξη συνοδού.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ως εξής:
4. Στο Δημοτικό Κολυμβητήριο επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα που διαθέτουν κάρτα μέλους και είναι:                                                            
α) Άνω των 18 ετών και εφόσον έχουν γνώση καλής κολύμβησης,                                
β) Σε άτομα ηλικίας 15-18 ετών, με υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή του κηδεμόνα τους, και
γ) Σε άτομα κάτω των 15 ετών, με την απαραίτητη ύπαρξη συνοδού.
Παρ.5
5.γ) Για μηνιαία ατομική χρήση το αντίτιμο ορίζεται:
ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ (συμπληρώνεται) ως εξής:
5.γ) Για μηνιαία ατομική χρήση, η οποία περιλαμβάνει συμμετοχή  έως τρεις (3) φορές την εβδομάδα σε οργανωμένο τμήμα και απεριόριστη χρήση της κολυμβητικής δεξαμενής σε ώρες κοινού, το αντίτιμο ορίζεται:
& Προστίθενται  νέες κατηγορίες
5.δ)για πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα (4) παιδιά και άνω,    το αντίτιμο ορίζεται:
·         20€ (είκοσι  ευρώ)  το ένα μέλος,
·         30€ (τριάντα ευρώ) τα δύο (2) άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας,
·         40€ (σαράντα ευρώ) τα  τρία (3) άτομα-μέλη  και άνω, της ίδιας οικογένειας.

 5.ε) 1. για τη χρονική διάρκεια τριών (3) μηνών, της οποίας  το αντίτιμο  θα προκαταβάλλεται,  το αντίτιμο των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται ως εξής:
·         75€ (εβδομήντα πέντε ευρώ) ανά άτομο,
·         140€ (εκατόν σαράντα ευρώ) για δύο (2) άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας,
·         190€ (εκατόν ενενήντα ευρώ) για τρία (3) άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας, και
·         210 €(διακόσια δέκα ευρώ) για τέσσερα (4) ή και περισσότερα άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας
Παρ.στ
στ)  Για τη χρήση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου από Αθλητικούς Συλλόγους / Σωματεία, καταβάλλεται στην Επιχείρηση αντίτιμο 12€ (δώδεκα ευρώ) μηνιαίως για κάθε κολυμβητή-μέλος Αθλητικού Συλλόγου ή Σωματείου.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ως εξής (προστίθεται νέα παράγραφος):
στ)  Η  χρήση των κολυμβητικών δεξαμενών από Αθλητικούς Συλλόγους / Σωματεία  καθώς και ο τρόπος λειτουργίας, θα εγκρίνεται ή μη  με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης ανά έτος.
      Για τη χρήση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου από Αθλητικούς Συλλόγους / Σωματεία, καταβάλλεται στην Επιχείρηση αντίτιμο 12€ (δώδεκα ευρώ) μηνιαίως για κάθε κολυμβητή-μέλος Αθλητικού Συλλόγου ή Σωματείου.
ΑΡΘΡΟ 9ο -ΠΕΡΙΒΟΛΗ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ – ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Όσοι χρησιμοποιούν το Κολυμβητήριο θα φέρουν κολυμβητική περιβολή (κολυμβητικό μαγιό, σκουφάκι και σαγιονάρες) πριν δε από κάθε χρησιμοποίηση των κολυμβητικών δεξαμενών θα γίνεται λουτρό καθαριότητας και απολύμανση των ποδιών στην ειδική δεξαμενή.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ως εξής:
Όσοι χρησιμοποιούν το Κολυμβητήριο θα φέρουν κολυμβητική περιβολή (κολυμβητικό μαγιό, σκουφάκι και σαγιονάρες) πριν δε από κάθε χρησιμοποίηση των κολυμβητικών δεξαμενών θα γίνεται λουτρό καθαριότητας.
Η είσοδος και η έξοδος προς και από την πισίνα θα γίνεται μόνο μέσα από την ειδική δεξαμενή απολύμανσης των ποδιών.
ΑΡΘΡΟ 11ο - ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
15. Οι λουόμενοι μπορούν να ντύνονται και να γδύνονται μόνο στο χώρο των αποδυτηρίων.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ (συμπληρώνεται)ως εξής:
15. Οι λουόμενοι μπορούν να ντύνονται και να γδύνονται μόνο στο χώρο των αποδυτηρίων όπου υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι ατομικοί χώροι για το σκοπό αυτό.
 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ να κυκλοφορούν γυμνοί στον ευρύτερο χώρο των αποδυτηρίων.
 & Προστίθενται νέες κατηγορίες
16. Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφών  (συμπεριλαμβάνονται οι μαστίχες και οι καραμέλες) στο χώρο των κολυμβητικών δεξαμενών και των αποδυτηρίων.
17.Δεν επιτρέπεται η ηλιοθεραπεία στο κατάστρωμα του κολυμβητηρίου.
18. Τα παιδιά απαγορεύεται να τρέχουν και να παίζουν επικίνδυνα παιχνίδια στο κατάστρωμα του κολυμβητηρίου γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Απαγορεύεται οι κολυμβητές να κάθονται επάνω στις διαδρομές και να τις βουλιάζουν.
19. Οι κολυμβητές θα πρέπει να κολυμπούν στη δεξιά πλευρά της διαδρομής ώστε να μη δυσχεραίνεται η συνεχής ροή, να φορούν συνεχώς το σκουφάκι και να ακολουθούν τις υποδείξεις των γυμναστών και του ναυαγοσώστη.

Β) Ο κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης Ανοιχτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αλεξάνδρειας όπως διαμορφώνεται με τις σχετικές τροποποιήσεις αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Γ)Η απόφαση αυτή, να διαβιβαστεί στον Δήμο Αλεξάνδρειας, προκειμένου να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 & 257 του Ν.3463/2006.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 58/2015.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα από το Πρακτικό
Αλεξάνδρεια, 23-04-2015
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΥΡΗΣΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
1. Στην κυριότητα του Δήμου Αλεξάνδρειας ανήκει το ευρισκόμενο στην πόλη της Αλεξάνδρειας, επί της οδού Βεροίας, Αθλητικό Συγκρότημα, συνολικής έκταση 8.280 τ.μ., που περιλαμβάνει τις εξής αθλητικές εγκαταστάσεις:

α) ανοιχτό Κολυμβητήριο Τύπου Κ1 με αγωνιστική δεξαμενή διαστάσεων 50μ. Χ 21μ. και κτήριο εμβαδού 566,96 τ.μ.,
β) Τρία γήπεδα αντισφαίρισης (τένις), και
γ) Δύο γήπεδο Καλαθοσφαίρισης (Μπάσκετ).

2. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 259 παρ. 6 και 185 του Ν.3463/2006, δύναται να παραχωρεί  δωρεάν και χωρίς αντάλλαγμα στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας την χρήση των αθλητικών υποδομών του Αθλητικού Συγκροτήματος, συμπεριλαμβανομένου του ανοιχτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου και όλων των εγκαταστάσεών του, με σκοπό:

α) Την υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού (εκμάθηση κολύμβησης),
β) Την λειτουργία τμημάτων αθλητισμού και άθλησης στον υγρό στίβο,
γ) Την οργάνωση και λειτουργία ερασιτεχνικών αθλητικών τμημάτων υγρού στίβου,
δ) Την διοργάνωση περιοδικών και ετήσιων ομαδικών ή ατομικών αθλημάτων και αγώνων μαζικών αθλημάτων, που σχετίζονται με την κολύμβηση και τα αγωνίσματα του υγρού στίβου,
ε) Την υλοποίηση προγραμμάτων εκμάθησης κολύμβησης και αγωνισμάτων υγρού στίβου, καθώς και την πραγματοποίηση προπονήσεων, προγραμμάτων προετοιμασίας και αγώνων (επισήμων ή μη) υγρού στίβου, σε συνεργασία με τοπικά ή μη Αθλητικά Σωματεία με δράση στο χώρο του υγρού στίβου και της κολύμβησης και την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος, και
στ) Την λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση του δημοτικού αναψυκτηρίου στο χώρο του Κολυμβητηρίου.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
Η διοίκηση και διαχείριση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου ανήκει από κοινού στο Δήμο Αλεξάνδρειας και στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας, κατά την ακόλουθη διάκριση αρμοδιότητας και ευθύνης:

α) Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ασκεί, δια των κατά νόμο αρμοδίων κατά περίπτωση οργάνων του, την διοίκηση και διαχείριση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, όσον αφορά:

 • Την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, περιλαμβανομένης και της προβλεπόμενης έκδοσης άδειας υγειονομικού ενδιαφέροντος για την ίδρυση και λειτουργία αναψυκτηρίου στο χώρο του Κολυμβητηρίου.
 • Την παραχώρηση και διάθεση του ανοικτού Κολυμβητηρίου και των εγκαταστάσεών του στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας.
 • Την διάθεση του απαραίτητου εξοπλισμού ιδιοκτησίας του στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας, για την υλοποίηση των προγραμμάτων κολύμβησης και των αθλημάτων υγρού στίβου.
 • Την σύνταξη μελετών για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση και επέκταση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου.
 • Την υποβολή προτάσεων έργων αναβάθμισης και επέκτασης των υποδομών και των εγκαταστάσεων του Κολυμβητηρίου, σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα, με σκοπό τη χρηματοδότησή τους, καθώς και την υλοποίηση των σχετικών έργων.
 • Την κατασκευή συμπληρωματικών έργων και έργων συντήρησης των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, με ιδίους πόρους του Δήμου, καθώς και την παρακολούθηση και παραλαβή των σχετικών έργων και εργασιών.
 • Την εκπόνηση, μέσω του Γραφείου Νέας Γενιάς και Αθλητισμού του Δήμου, του γενικού σχεδιασμού για την εφαρμογή του μαζικού αθλητισμού και των αθλητικών προγραμμάτων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, καθώς και την δημοσιοποίηση και προβολή των προγραμμάτων αυτών στους δημότες.
 • Την έγκριση των, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, πάσης φύσεως επιβαλλόμενων εύλογων αποζημιώσεων (αντιτίμου) για την παροχή υπηρεσιών στους χρήστες του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, με σκοπό την κάλυψη μέρους ή του συνόλου του κόστους των προσφερόμενων υπηρεσιών.
 • Την χρηματοδότηση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, για την υλοποίηση προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τα αθλήματα του υγρού στίβου και της κολύμβησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 259 παρ. 1 και 268 παρ. 1 του Ν.3463/2006, όπως ισχύουν. 

β) Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας, ασκεί, δια των κατά νόμο αρμοδίων κατά περίπτωση οργάνων της, την διοίκηση και διαχείριση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, όσον αφορά:

 • Την εκπόνηση, εκτέλεση και παρακολούθηση των πάσης φύσεως προγραμμάτων κολύμβησης και αθλημάτων υγρού στίβου που διεξάγονται στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, ως κύριος φορέας υλοποίησής τους. Ειδικότερα α) την υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού (εκμάθηση κολύμβησης), β) την λειτουργία τμημάτων αθλητισμού και άθλησης στον υγρό στίβο, γ) την οργάνωση και λειτουργία ερασιτεχνικών αθλητικών τμημάτων υγρού στίβου, δ) την διοργάνωση περιοδικών και ετήσιων ομαδικών ή ατομικών αθλημάτων και αγώνων μαζικών αθλημάτων, που σχετίζονται με την κολύμβηση και τα αγωνίσματα του υγρού στίβου, ε) την υλοποίηση προγραμμάτων εκμάθησης κολύμβησης και αγωνισμάτων υγρού στίβου, καθώς και την πραγματοποίηση προπονήσεων, προγραμμάτων προετοιμασίας και αγώνων (επισήμων ή μη) υγρού στίβου, σε συνεργασία με τοπικά ή μη Αθλητικά Σωματεία και την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος.
 • Την διοργάνωση κολυμβητικών αγώνων και εκδηλώσεων, σε συνεργασία με Αθλητικά Σωματεία, την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος και άλλους φορείς.
 • Την είσπραξη επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων του Δήμου Αλεξάνδρειας, για την υλοποίηση προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και την παροχή υπηρεσιών από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας που σχετίζονται με τα αθλήματα του υγρού στίβου και της κολύμβησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 259 παρ. 1 και 268 παρ. 1 του Ν.3463/2006, όπως ισχύουν. 
 • Την είσπραξη αντιτίμου για τη χρήση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου από Αθλητικά Σωματεία και τα μέλη αυτών που δραστηριοποιούνται στην κολύμβηση και στον υγρό στίβο.
 • Την μέριμνα για την διάθεση του απαιτούμενου ανθρωπίνου δυναμικού για την λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου.
 • Την μέριμνα για την λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και τον ορισμό των υπευθύνων λειτουργίας και συντήρησης του Κολυμβητηρίου.
 • Την σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών με τρίτους, καθώς και την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία, διαχείριση, φύλαξη και συντήρηση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που ισχύουν για τους ΟΤΑ α’ βαθμού.
 • Την οικονομική διαχείριση των εσόδων-εξόδων που προκύπτουν από την υλοποίηση των πάσης φύσεως προγραμμάτων κολύμβησης και αθλημάτων υγρού στίβου που διεξάγονται στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, σύμφωνα με τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης της Επιχείρησης και τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας.
 • Την λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση αναψυκτηρίου στο χώρο του Δημοτικού Κολυμβητηρίου.
 • Την έκδοση και διάθεση στο κοινό ενημερωτικών εντύπων, οδηγών, αφισών, κλπ. διαφημιστικού υλικού σχετικά με την λειτουργία και την προβολή του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και των υλοποιούμενων προγραμμάτων κολύμβησης.
 • Την κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση ειδικής ιστοσελίδας για το Δημοτικό Κολυμβητήριο και τις δραστηριότητες του.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1. Το ανοιχτό Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλεξάνδρειας λειτουργεί από Δευτέρα έως και Σάββατο, ενδεχομένως κάποιες φορές  και Κυριακή κατά την κρίση της διοίκησης, πλην των επισήμων εθνικών εορτών και αργιών καθώς και των τοπικών αργιών.
2. Οι ώρες λειτουργίας και χρήσεως του Κολυμβητηρίου κατά ημέρα θα καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, μετά από εισήγηση του υπεύθυνου λειτουργίας του Κολυμβητηρίου, αναλόγως των αναγκών και των συνθηκών λειτουργίας και διάθεσης αυτού για αγώνες ή άλλες αθλητικές διοργανώσεις.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.Δικαίωμα εισόδου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο έχουν όσοι διαθέτουν «κάρτα μέλους» και πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

2. Η κάρτα μέλους εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας και είναι αυστηρά προσωπική.

3. Για την απόκτηση της κάρτας μέλους, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν στην Κοινωφελή Επιχείρηση, ως εγγραφή, το ποσό των 10€ (δέκα ευρώ) εφάπαξ. Με την χορήγηση της κάρτας μέλους, οι πολίτες αποκτούν δικαίωμα ελεύθερης εισόδου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο και χρήσης όλων των εγκαταστάσεών του που προσφέρονται στο κοινό.

4. Στο Δημοτικό Κολυμβητήριο επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα που διαθέτουν κάρτα μέλους και είναι:                                                            
α) Άνω των 18 ετών και εφόσον έχουν γνώση καλής κολύμβησης,                                
β) Σε άτομα ηλικίας 15-18 ετών, με υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή του κηδεμόνα τους, και
γ) Σε άτομα κάτω των 15 ετών, με την απαραίτητη ύπαρξη συνοδού.

5. Για τη χρήση των κολυμβητικών δεξαμενών και των λοιπών κοινόχρηστων εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, από όσους διαθέτουν κάρτα μέλους, το αντίτιμο των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται ως εξής:

α) Σε ώρες κοινού τις καθημερινές (από Δευτέρα έως και Παρασκευή), το αντίτιμο ορίζεται σε 3€ (τρία ευρώ) ανά άτομο, για ατομική χρήση.

β)  Σε ώρες κοινού, ειδικά για τα Σάββατα και τις Κυριακές, το αντίτιμο ορίζεται σε 2€ (δύο ευρώ) ανά άτομο, για ατομική χρήση.

γ)  Για μηνιαία ατομική χρήση, η οποία περιλαμβάνει συμμετοχή  έως τρεις (3) φορές την εβδομάδα σε οργανωμένο τμήμα και απεριόριστη χρήση της κολυμβητικής δεξαμενής σε ώρες κοινού, το αντίτιμο ορίζεται:
·         30€ (τριάντα  ευρώ) ανά άτομο,
·          50€ (πενήντα ευρώ) για δύο (2) άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας,
·          70€ (εβδομήντα ευρώ) για τρία (3) άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας, και
·          80€ (ογδόντα ευρώ) για τέσσερα (4) ή και περισσότερα άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας.

        δ) Για πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα (4) παιδιά και άνω,    το αντίτιμο ορίζεται:
·         20€ (είκοσι  ευρώ)  το ένα μέλος,
·         30€ (τριάντα ευρώ) τα δύο (2) άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας,
·         40€ (σαράντα ευρώ) τα  τρία (3) άτομα-μέλη  και άνω, της ίδιας οικογένειας.

        ε) 1. Για τη χρονική διάρκεια τριών (3) μηνών, της οποίας  το αντίτιμο  θα προκαταβάλλεται,  το αντίτιμο των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται ως εξής:
·         75€ (εβδομήντα πέντε ευρώ) ανά άτομο,
·         140€ (εκατόν σαράντα ευρώ) για δύο (2) άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας,
·         190€ (εκατόν ενενήντα ευρώ) για τρία (3) άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας, και
·         210 €(διακόσια δέκα ευρώ) για τέσσερα (4) ή και περισσότερα άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας

           2. Για τη χρονική διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών της οποίας  το αντίτιμο  θα προκαταβάλλεται,  το αντίτιμο των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται ως εξής:
·                                100€ (εκατό ευρώ) ανά άτομο,
·         180€ (εκατόν ογδόντα ευρώ) για δύο (2) άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας,
·          250€ (διακόσια πενήντα ευρώ) για τρία (3) άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας, και
·          280 € (διακόσια ογδόντα  ευρώ) για τέσσερα (4) ή και περισσότερα άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας

Οι ανωτέρω συμμετέχουν στα προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού του Κολυμβητηρίου, που περιλαμβάνουν εκμάθηση κολύμβησης για παιδιά και ενήλικες, aquaaerobic, θεραπευτική υδρο-γυμναστική και ελεύθερη κολύμβηση τις ώρες κοινού.

       στ) Η  χρήση των κολυμβητικών δεξαμενών από Αθλητικούς Συλλόγους / Σωματεία  καθώς και ο τρόπος λειτουργίας, θα εγκρίνεται ή μη  με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης ανά έτος.
     Για τη χρήση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου από Αθλητικούς Συλλόγους / Σωματεία, καταβάλλεται στην Επιχείρηση αντίτιμο 12€ (δώδεκα ευρώ) μηνιαίως για κάθε κολυμβητή-μέλος Αθλητικού Συλλόγου ή Σωματείου.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΩΝ
Οι κολυμβητές δεν μπορούν να κάνουν χρήση του Κολυμβητηρίου χωρίς την παρουσία του Προπονητή του Συλλόγου ή του βοηθού αυτού ή του Γυμναστή Σχολείων Μέσης και Στοιχειώδους Εκπαίδευσης ή των υπεύθυνων Προπονητών Στρατιωτικών Σχολών ή Μονάδων, τους οποίους θα γνωστοποιούν οι Σύλλογοι, τα Σχολεία και οι Στρατιωτικές Μονάδες με έγγραφό τους προς την Κοινωφελή Επιχείρηση ή τον υπεύθυνο λειτουργίας του Κολυμβητηρίου.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
1. Δεν επιτρέπεται η χρήση των δεξαμενών για κανένα, παρά μόνο εάν φέρει ιατρική γνωμάτευση από Καρδιολόγο ή Παθολόγο ή Παιδίατρο, αν πρόκειται για παιδί, στην οποία να φαίνεται ότι είναι υγιής, ικανός ή ικανή προς άθληση και ότι δεν πάσχει από κάποιο δερματολογικό νόσημα.

2. Απαγορεύεται η είσοδος στη δεξαμενή σε όσους έχουν ανοιχτές πληγές, σε άτομα επιληπτικά ή σε άτομα που πάσχουν από μεταδοτική νόσο ή ίωση.


ΑΡΘΡΟ 7ο
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Οι με οποιονδήποτε τρόπο και ιδιότητα ασκούντες καθήκοντα Προπονητή ή βοηθού Προπονητή εντός του Κολυμβητηρίου οφείλουν να έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εκτός αν πρόκειται για Γυμναστές απόφοιτους Τ.Ε.Φ.Α.Α.

2. Οι πιο πάνω είναι υπεύθυνοι αποκλειστικά για την τήρηση των διατάξεων των άρθρων του παρόντος Κανονισμού, όσον αφορά την λειτουργία του Κολυμβητηρίου, όπως επίσης για την τήρηση της τάξης και της κοσμιότητας, αλλά και για κάθε τυχόν ατύχημα των αθλητών τους κατά τη διάρκεια της προπόνησης στο Κολυμβητήριο.

3. Οι προπονητές και οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής είναι υποχρεωμένοι κατά τη διάρκεια της χρησιμοποίησης του Κολυμβητηρίου να εφαρμόζουν πιστά τον παρόντα Κανονισμό και να συμμορφώνονται με τις συστάσεις του προσωπικού του Κολυμβητηρίου.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ
1. Το κοινό θα χρησιμοποιεί τις κολυμβητικές δεξαμενές με ευθύνη του για κάθε ατύχημα και χωρίς ευθύνη της Κοινωφελούς Επιχείρησης ή του Δήμου ή του Υπευθύνου Λειτουργίας του Κολυμβητηρίου ή του Προσωπικού του Κολυμβητηρίου, εφόσον το ατύχημα οφείλεται σε αμέλεια του παθόντος λουομένου, σε μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας και γενικά σε μη τήρηση των διατάξεων των άρθρων του παρόντος Κανονισμού.

2. Το κοινό είναι, επίσης, υπεύθυνο για φθορές και ζημίες, υπαίτιες ή μη, τις οποίες αποκαθιστούν εκείνοι που τις προξένησαν, εκτός αν πρόκειται για φθορά προερχόμενη από τη συνήθη χρήση.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΠΕΡΙΒΟΛΗ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ – ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Όσοι χρησιμοποιούν το Κολυμβητήριο θα φέρουν κολυμβητική περιβολή (κολυμβητικό μαγιό, σκουφάκι και σαγιονάρες) πριν δε από κάθε χρησιμοποίηση των κολυμβητικών δεξαμενών θα γίνεται λουτρό καθαριότητας.
Η είσοδος και η έξοδος προς και από την πισίνα θα γίνεται μόνο μέσα από την ειδική δεξαμενή απολύμανσης των ποδιών.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ
1. Όσοι χρησιμοποιούν το Κολυμβητήριο θα τοποθετούν τα ατομικά τους είδη στα ντουλάπια,  που έχουν κατασκευαστεί γι’ αυτό το σκοπό.

2. Κατά την προσέλευση στο Κολυμβητήριο, δεν πρέπει κανείς να φέρει μαζί του αντικείμενα ιδιαίτερης αξίας.
 
3. Απαγορεύεται η εναπόθεση αντικειμένων στο χώρο των κερκίδων και στο χώρο των κολυμβητικών δεξαμενών. Η Διοίκηση του Κολυμβητηρίου δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής κάποιου αντικειμένου.

4. Όποιος βρίσκει κάποιο αντικείμενο που δεν του ανήκει, οφείλει να το παραδίδει το συντομότερο δυνατό στην υπηρεσία του Κολυμβητηρίου.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
1. Δεν επιτρέπεται να κολυμπούν άτομα με προβλήματα νόησης, όσοι έχουν καταναλώσει αλκοόλ και όσοι έχουν γευματίσει και δεν έχουν παρέλθει τρεις (3) και πλέον ώρες από το τελευταίο τους γεύμα, για τη δική τους ασφάλεια και των υπόλοιπων λουομένων.

2. Δεν επιτρέπεται η διέλευση με υποδήματα δρόμου στους χώρους που επικοινωνούν με αποδυτήρια, δεξαμενές, δάπεδα και γύρω από τις δεξαμενές κολυμβήσεως.

3. Δεν επιτρέπεται η παραμονή στο πλακόστρωτο γύρω από τις δεξαμενές κανενός, πλην των λουομένων και των εντεταλμένων οργάνων λειτουργίας του Κολυμβητηρίου.

4. Δεν επιτρέπονται σπρωξίματα και άλλου είδους ανάρμοστη συμπεριφορά στο χώρο του κολυμβητηρίου μεταξύ των λουομένων.

5. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά αντικειμένων από γυαλί μέσα στα αποδυτήρια και στους χώρους γύρω από τις δεξαμενές.

6. Δεν επιτρέπεται η χρήση βοηθητικών μέσων κολυμβήσεως πλην εκείνων που διατίθενται από το Κολυμβητήριο.

7. Δεν επιτρέπεται η επίσκεψη στους χώρους του Μηχανοστασίου και των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του Κολυμβητηρίου, χωρίς άδεια και χωρίς την παρουσία του υπεύθυνου.

8. Δεν επιτρέπεται η χρήση μπάλας για ψυχαγωγία κατά την ώρα χρήσεως του Κολυμβητηρίου από το κοινό χωρίς την προηγούμενη άδεια από τη Διεύθυνση του Κολυμβητηρίου.

9. Δεν επιτρέπεται στους κολυμβητές να χρησιμοποιούν τις δεξαμενές ως μέσο ψυχαγωγίας.

10. Δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκδήλωση ανάρμοστης συμπεριφοράς οποιουδήποτε προς τους υπαλλήλους του Κολυμβητηρίου.

11. Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό χωρίς την παρουσία κάποιου εκπαιδευτή ή προπονητή.

12. Δεν επιτρέπονται αντιηλιακά και κάθε είδους λιπαντική ουσία, διότι καταστρέφουν την ποιότητα του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών.

13. Δεν επιτρέπονται οι βουτιές από τα πλαϊνά της δεξαμενής, τα μακροβούτια και η άπνοια.

14. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ η είσοδος σε όλα τα κατοικίδια ζώα.

15. Οι λουόμενοι μπορούν να ντύνονται και να γδύνονται μόνο στο χώρο των αποδυτηρίων όπου υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι ατομικοί χώροι για το σκοπό αυτό.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ να κυκλοφορούν γυμνοί στον ευρύτερο χώρο των αποδυτηρίων.

16. Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφών  (συμπεριλαμβάνονται οι μαστίχες και οι καραμέλες) στο χώρο των κολυμβητικών δεξαμενών και των αποδυτηρίων.

17.Δεν επιτρέπεται η ηλιοθεραπεία στο κατάστρωμα του κολυμβητηρίου.

18. Τα παιδιά απαγορεύεται να τρέχουν και να παίζουν επικίνδυνα παιχνίδια στο κατάστρωμα του κολυμβητηρίου γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Απαγορεύεται οι κολυμβητές να κάθονται επάνω στις διαδρομές και να τις βουλιάζουν.

19. Οι κολυμβητές θα πρέπει να κολυμπούν στη δεξιά πλευρά της διαδρομής ώστε να μη δυσχεραίνεται η συνεχής ροή, να φορούν συνεχώς το σκουφάκι και να ακολουθούν τις υποδείξεις των γυμναστών και του ναυαγοσώστη.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛ
Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ σε κανένα σημείο του Δημοτικού Κολυμβητηρίου.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΓΟΝΕΙΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ-ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
Οι συνοδοί, γονείς και κηδεμόνες μπορούν να περιμένουν τα παιδιά τους στους χώρους αναμονής ή στο αναψυκτήριο ή να παρακολουθούν τα μαθήματα και προγράμματα κολύμβησης από την κερκίδα.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΩΝ-ΘΕΑΤΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Όλοι οι εισερχόμενοι στο Κολυμβητήριο οφείλουν να είναι κόσμιοι, να μη θορυβούν και φωνάζουν, να μην πτύουν, να μην τρέχουν, να μην προβαίνουν σε ενέργειες που είναι αντίθετες με το αθλητικό πνεύμα (άσεμνες χειρονομίες, βλασφημίες, κλπ.), να μη ρίχνουν αντικείμενα και λερώνουν τους χώρους του Κολυμβητηρίου και κυρίως των δεξαμενών.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
1. Όλοι οι εισερχόμενοι και παραμένοντες στους χώρους του Δημοτικού Κολυμβητηρίου είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στις πιο πάνω διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

2. Κάθε παράβαση θα αναφέρεται και θα επιβάλλονται κυρώσεις, από προσωρινή μέχρι και οριστική απαγόρευση εισόδου στο Κολυμβητήριο.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΠΑΡΑΠΟΝΑ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή παράπονο τυχόν προκύψει, αρμόδιος είναι ο υπεύθυνος λειτουργίας του Κολυμβητηρίου και εφόσον δεν αντιμετωπιστεί ή επιλυθεί η Διοίκηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας που έχει την ευθύνη της διοίκησης, της διαχείρισης και της λειτουργίας του.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
Σε περίπτωση διοργάνωσης αγώνων η Οργανωτική Επιτροπή αυτών οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως την τέλεση αυτών στην Διοίκηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής τους. Οι δαπάνες βαρύνουν αποκλειστικά τους οργανωτές των αγώνων, πλην εκείνων που γίνονται με ειδική άδεια της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΙΣΧΥΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
1. Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ από την ημέρα που θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας.

2.Για την οποιαδήποτε τροποποίηση διατάξεων του παρόντος Κανονισμού απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης και έγκριση αυτής από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: