Δευτέρα 11 Μαΐου 2015

Συνεδριάζει την Παρασκευή το δημοτικό συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Π. Γκυρίνης    -    Ν. Μπρουσκέλης
Την Παρασκευή στις 8 μμ συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αλεξάνδρειας υπό την προεδρία του Ν. Μπρουσκέλη και θα συζητήσει τα παρακάτω θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη: 


1.Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Αλεξάνδρειας 

2.Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης Ανοιχτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αλεξάνδρειας (σχετική η αριθμ. 53/2015 απόφαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας)

3.Ρύθμιση οφειλών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, βάση του Ν. 4321/2015 (σχετική η αριθμ. 51/2015 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας)

4.Υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων α' τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προυπολογισμού έτους 2015 (σχετική η αριθμ. 172/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας)

5.9η Αναμόρφωση Προυπολογισμού οικονομικού έτους 2015- Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015

6.Αποδοχή και απόδοση ποσού σε σχολικές επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (Β' κατανομή) 2015

7.Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών των έκτακτων μετακινήσεων του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους

8.Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2014 

9.Λήψη απόφασης για απαγόρευση διέλευσης οχημάτων από το δρόμο που οδηγεί στο ΣΜΑ Αλεξάνδρειας (σχετική αριθμ. 39/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αλεξάνδρειας)

10.Έγκριση ή μη της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτους 2014 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αλεξάνδρειας (σχετική η αριθμ.37/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αλεξάνδρειας)

11.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΥΨΕΛΗΣ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, ΠΛΑΤΕΟΣ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΥΔΩΝΕΑΣ” Α.Μ. 87/2013

12.Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ”

13.Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 2ου Α.Π.Ε του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΚΛΕΙΔΙΟΥ” Α.Μ. 42/2014

14.Προέγκριση ή μη παράτασης συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου “ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ”. Α.Μ 75/2014

15.Έγκριση ή μη παράτασης συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ”

16.Παράταση ισχύος Προγραμματικής Σύμβασης και ορισμός νέων εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για τις πράξεις: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ>> και <<ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ , ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ»

17.Λήψη απόφασης για την απόρριψη ή μη της από 15/4/2015 ενστάσεως στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: “Κατασκευή του έργου αποκατάσταης των Χ.Α.Δ.Α του Δήμου Αλεξάνδρειας

18.Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ) ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ»

19.Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής των έργων με τίτλο:“ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ” (ΑΜ 74/13)

20.Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο:“ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ” (ΑΜ 65/14)

21.Σύνδεση της εγκατάστασης στην πλατεία Αγίου Αρσενίου στο Πλατύ με το δίκτυο Χαμηλής Τάσης του ΔΕΔΔΗΕ

22.Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην Αλεξάνδρεια

23.Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον οικισμό Λουτρού

24.Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον οικισμό Βρυσακίου

25.Τροποποίηση της υπ' αρ. 164/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας, ως προς την αγορά από το ελεύθερο εμπόριο μοτοσυκλετών (μηχανάκια)

26.Έκδοση ή μη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής

27.Λήψη απόφασης για την έγκριση και τον τρόπο διενέργειας προμήθειας υλικών φαρμακείου για το Δήμο Αλεξάνδρειας και τα Νομικά πρόσωπα αυτού για το έτος 2015

28.Έγκριση ή μη της αριθμ. 30/2015 απόφασης του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» με τίτλο: “Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 24.964,00 ευρώ απο τον Δήμο Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με την αριθ.23/2015 απόφασή του, για καταβολή αποζημίωσης σε υπάλληλο του ΝΠΔΔ “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας”-1η αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2015”

29.Έγκριση ή μη της  αριθμ. 31/2015 απόφασης του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» με τίτλο: “Λήψη απόφασης για 2η αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του ΝΠΔΔ “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας”

30.Τροποποίηση συστατικής πράξης συνδέσμου ύδρευσης

31.Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στην πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Αλεξάνδρειας

32.Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση του αναψυκτηρίου που βρίσκεται στο χώρο του Κολυμβητηρίου Αλεξάνδρειας

33.Λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση οικοπέδου της Τ.Κ Κορυφής

34.Λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Κυψέλης

35.Aντικατάσταση εκπροσώπου (από την πλειοψηφία) του Δήμου Αλεξάνδρειας στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Κεντρικής Μακεδονίας

36.Αντικατάσταση κ. Αλεξόπουλου Νικόλαου του Σωτηρίου από τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας

37.Αντικατάσταση κ. Αλεξόπουλου Νικόλαου του Σωτηρίου από τακτικό μέλος στην Επιτροπή Γνωμοδοτικού χαρακτήρα σε θέματα προστασίας της Δημόσιας Υγείας και της Δημόσιας Υγιεινής

38.Αντικατάσταση του κ. Αλεξόπουλου Νικόλαου του Σωτηρίου , ως αιρετού εκπροσώπου του Δήμου, υπεύθυνου για την οργάνωση και λειτουργία της “Ομάδας Εθελοντών Δήμου Αλεξάνδρειας” για την προώθηση του εθελοντισμού στο Δήμο Αλεξάνδρειας

39.Τροποποίηση της αριθμ. 18/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό μελών της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό κ.λ.π μεταξύ Δήμου & φορολογουμένων έτους 2015

40.Τροποποίηση της αριθμ. 64/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων που μισθώνονται από το Δήμο και ανήκουν σε τρίτους (270/81) για το έτος 2015

41.Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.) και ορισμός των μελών του

42.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αλεξάνδρειας για τη συγκρότηση νέου ΔΣ της ΠΟΑΥ ΑΕ
          
43.Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής κτιρίου κατάλληλου προς μίσθωση για τη στέγαση του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Δήμου Αλεξάνδρειας

44.Κατ’ αρχην λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Αλεξάνδρειας ως ιδρυτικό μέλος στο Διαδημοτικό Δίκτυο Πόλεων

45.Διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαικών αγορών

46.Έγκριση ή μη μεταβίβασης άδειας επαγγελματία πωλητή λαικών αγορών

47.Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων κηδείας απόρου ανασφάλιστου κατοίκου του δήμου μας  και διάθεση  πίστωσης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: