Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018

Την ερχόμενη Τετάρτη συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αλεξάνδρειας- Τα θέματα

Με ζητήματα ρουτίνας θα συνεδριάσει την ερχόμενη Τετάρτη σε τακτική συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο Αλεξάνδρειας, μια συνεδρίαση που θα γίνει αμέσως μετά την ειδική όπου θα συζητηθεί ο προϋπολογισμός του ερχόμενου έτους.
Τα θέματα που συμπεριλήφθηκαν στην ημερήσια διάταξη είναι:


1. Έγκριση ή μη του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2019. (σχετική η αριθ. 478/2018 αποφαση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

2. Έγκριση ή μη της αριθ. 479/2018 αποφασης Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας με τίτλο «Λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α. οικονομικού έτους 2018» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

3. Λήψη απόφασης περι καταβολής ή μη αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α. έτους 2017 (σχετική η αριθ. 480/2018 αποφαση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

4. Λήψη απόφασης :

1. για την αποδοχή των όρων της Απόφασης ένταξης της Πράξης “Επισκευή και συντήρηση γηπέδων καλαθοσφαίρισης που βρίσκονται σε σχολικούς αύλειους χώρους του Δήμου Αλεξάνδρειας, στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”
2. περί 16ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 σύμφωνα με την 405/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6ΧΒΜΩΨΠ-ΤΟΖ)
3. για την τροποποίηση του Τεχνικού Πρόγραμματος και του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2018
4. για την έγκριση της εκτέλεσης του έργου και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσής του (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

5. 18η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (σχετική απόφαση αριθμ.447/2018 Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (Δ΄ κατανομή ) έτους 2018. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

9. Τροποποίηση της 401/2014 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού υπαλλήλου ως «υπεύθυνο λογαριασμού» και ως «καταχωρητή οφειλών» για τη διενέργεια πληρωμών έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

10. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση (παράταση για έξι μήνες χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης) ή μη των συμβάσεων προμήθειας καυσίμων του Δ. Αλεξάνδρειας και των νομικών του προσώπων για τα έτη 2017-2018. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

11. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση (παράταση για τρεις μήνες χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης) ή μη της σύμβασης προμήθειας ειδών κρεοπωλείου του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δ.Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)12. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κατά χρήση τμήματος εμβαδού Ε=12.682,51τ.μ. στη δυτική πλευρά του υπ’ αριθ.666 αγροτεμαχίου, Αγροκτήματος Αλεξάνδρειας, Δ. Αλεξάνδρειας στον ΦΟ.Δ.Σ.Α.(Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) Κεντρικής Μακεδονίας για την υλοποίηση κατασκευής Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων(ΜΕΒΑ) Ημαθίας σύμφωνα με το οικείο ΠΕ.Σ.Δ.Α.(Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων) έως την λήξη λειτουργίας του ανωτέρω φορέα (παρ.6 του Φ.Ε.Κ.1908Β’/15.06.2012).”

13. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη αιθουσών του 7ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας στην ΚΕΔΑ για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

14. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Ιερέα, ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ Τ.Κ. Αράχου, για παραχώρηση ή μη αίθουσας στο Πνευματικό Κέντρο Τ.Κ. Αράχου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

15. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση του πεζοδρομημένου τμήματος επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου της Δημοτικής Κοινότητας Πλατέος στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Αστερούπολη» για τη διεξαγωγή Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών από δικαστικό επιμελητή για την επίδοση δικογράφων, διοικητικών εκτελέσεων και άλλων παρεμφερών διαδικασιών του Δήμου για το 2018». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας» του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

18. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων Δήμου Αλεξάνδρειας Ομάδα 6». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

19. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση παιδικών χαρών του Δήμου Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

20. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξάνδρειας και φροντίδα αυτών». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

21. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση – Υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

22. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση – Υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

23. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής πιστωτικού τιμολογίου που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων Δ.Ε.Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

24. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» (ΑΜ 22/2015). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

25. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ» (ΑΜ 108/2015). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

26. Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών (άρθρο 221 παρ.3 του Ν.4412/2016) για το έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

27. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016) για το έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

28. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

29. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για τη μίσθωση από το Δήμο ή τις κοινότητες, πραγμάτων ανήκοντα εις τρίτους για το έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

30. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων που μισθώνονται από το Δήμο και ανήκουν σε τρίτους (270/81) για το έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

31. Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης ή μη του υπ΄αριθ. 865 (6) αγροτεμαχίου έκτασης 9.900 τ.μ. της Δ.Κ. Πλατέος του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

32. Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης ή μη του υπ΄αριθ. 334 αγροτεμαχίου έκτασης 6.000 τ.μ. της Τ.Κ. Κεφαλοχωρίου του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

33. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Αθανασίου Ντόμπρη του Γεωργίου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

34. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Κορυφής Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

35. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πλατάνου Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

36. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, για το οικονομικό έτος 2017. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: