Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αλεξάνδρειας την Τετάρτη 27/6 στις 8μμ - Τα θέματα

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αλεξάνδρειας την Τετάρτη στις 8 το βράδυ με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη:


1. Λήψη απόφασης επί αίτησης για έκδοση βιβλίου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

2. Έγκριση ή μη της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2017 της Επιτροπής Ποιότητας......
Ζωής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

3. Τροποποίηση ή μη του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Αλέξανδρειας και των Νομικών  προσώπων του έτους 2018. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

4. 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (σχετική απόφαση αριθμ. 252/2018 Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

5. 10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (σχετική απόφαση αριθμ. 268/2018 Οικονομικής Επιτροπής)-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

6. Εγκριση ή μη της αριθ.98/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Αλεξάνδρειας» με τίτλο  «Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 77/2018 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου και υποβολή εκ νέου της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Αλεξάνδρειας¨». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

7. Εγκριση ή μη της αριθ.102/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Αλεξάνδρειας» με τίτλο  «Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 56/26-03-2018, σημείο Α΄Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου και υποβολή εκ νέου της 2ης αναμόρφωσης προυπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του ΝΠΔΔ <Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Αλεξάνδρειας>». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο : «Εξοδα ταχυμεταφοράς επιστολών του Δήμου (courier)». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Εργασίες διερεύνησης και καταγραφής δημοσίων σημείων για εγκατάσταση ασύρματου δικτύου ελεύθερης πρόσβασης του Δήμου Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

11. Λήψη απόφασης  για την καταβολή ή μη προστίμου για έλεγχο ΚΤΕΟ και έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσία Τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου από ΚΤΕΟ  και έκδοση καρτών καυσαερίων για το 2017». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσία Τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου από ΚΤΕΟ και έκδοση καρτών καυσαερίων για το 2017». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Αμοιβή τεχνικού για χορήγηση πιστοποιητικών οχημάτων για έλεγχο ΚΤΕΟ – Χορήγηση βεβαίωσης ταχογράφου». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Αμοιβή τεχνικού για χορήγηση πιστοποιητικών οχημάτων για έλεγχο ΚΤΕΟ – Χορήγηση βεβαίωσης ταχογράφου». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξάνδρειας και φροντίδα αυτών».  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

18. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών ατα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

19. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευή και Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας Ομάδα 6». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

20. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευή και Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας Ομάδα 3». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

21. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Αμοιβή ορκωτού  ελεγκτή - λογιστή για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων 2017» (άρθρο 221 παρ.3 του Ν.4412/2016). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

22. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη της σύναψης συμβάσεων του Δήμου με ιδιώτες, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού (παρεμβάσεων σε κοινόχρηστους χώρους – απομάκρυνση φερτών υλικών) στη Δ.Ε. Μελίκης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

23. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη της σύναψης συμβάσεων του Δήμου με ιδιώτες, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού (παρεμβάσεων σε κοινόχρηστους χώρους – απομάκρυνση φερτών υλικών) στη Δ.Ε. Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

24. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη της σύναψης συμβάσεων του Δήμου με ιδιώτες, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού (παρεμβάσεων σε κοινόχρηστους χώρους – απομάκρυνση φερτών υλικών) στη Δ.Ε. Αντιγονιδών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

25. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της εκμίσθωσης του αποκλειστικού δικαιώματος απόληψης δασικών προϊόντων από την υλοτομία των δέντρων που φύονται εκατέρωθεν της οδού μεταξύ οικ. Ραψομανίκης Τ.Κ. Ξεχασμένης και Τ.Κ. Πρασινάδας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

26. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΛΟΥΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΝΗΣΙΟΥ - ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ» (A.M. 268/2010 πρώην ΤΥΔΚ) του ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

27. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβης του έργου: «Κατασκευή και αποκατάσταση οδοποιίας στο Δήμο Αλεξάνδρειας» (ΑΜ 68/2016) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

28. Λήψη απόφασης για: Έγκριση νέων τιμών για επέκταση δικτύου ΦΟΠ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

29. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για ηλεκτροδότηση προσωρινής παροχής στην Αλεξάνδρεια. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

30. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για ηλεκτροδότηση προσωρινής παροχής στην Αλεξάνδρεια. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

31. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για ηλεκτροδότηση προσωρινής παροχής στην Αλεξάνδρεια. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

32. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για ηλεκτροδότηση προσωρινής παροχής στον Πλάτανο. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

33. Χορήγηση ή μη αδειών χρήσης χώρων εμποροπανήγυρης της εορτής της Αγίας Κυριακής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

34. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ή μη του αρίθ. τμήμα του 374 αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην  Τ.Κ. Κεφαλοχωρίου Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

35. Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης ή μη του υπ’ αριθ. 33 & 34 ενιαίο κατάστημα που βρίσκεται στην Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

36. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση ή μη προς χρήση του ισόγειου του κτιρίου της πρώην Κοινότητας Μελίκης στον σύλλογο Λαογραφικό Όμιλο Μελίκης και Περιχώρων (Λ.Ο.Μ.Π.) (Αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

37. Λήψη απόφασης για παραχώρηση της πλατείας του πρώην Δημαρχείου Μελίκης για υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων στα πλαίσια του Μελικιώτικου πανηγυριού 2018 στους συλλόγους: 
α.Λαογραφικό Όμιλο Μελίκης και Περιχώρων  (Λ.Ο.Μ.Π.)
β.Μορφωτικό Αθλητικό Όμιλο Μελίκης <<ΦΙΛΙΠΠΟΣ>>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

38. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Νέου Προδρόμου (καταργηθέν) στο <<Μορφωτικό Καλλιτεχνικό Σύλλογο Ποντίων Νέου Προδρόμου Μελίκης Ημαθίας << Ο ΑΚΡΙΤΑΣ >>  για τη στέγαση του συλλόγου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

39. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 181/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

40. Τροποποίηση της υπ'αριθ.96/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: <<Ορισμός ενός αιρετού εκπροσώπου του Δήμου και παραγωγικών τάξεων για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (άρθρο 50 Ν.1566/1985). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

41. Αντικατάσταση κ.Βουλγαράκη Χαράλαμπου του Χρήστου από τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)

42. Λήψη απόφασης διαπιστωτικού χαρακτήρα επί της αριθ.πρωτ. 10655/23-05-2018 αιτήσεως κ. Χαλκίδη Ισαάκ του Γεωργίου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)

43. Ορισμός Προέδρου της τριμελούς Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

44. Αντικατάσταση του κ. Βουλγαράκη Χαράλαμπου από τη θέση τακτικού μέλους και προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΙΡΚΙΛΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)

45. Αντικατάσταση του κ. Βουλγαράκη Χαράλαμπου από τη θέση τακτικού μέλους και αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

46. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της αριθ. 215/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για ένα (1) έτος. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

47. Λήψη απόφασης για « Έγκριση υλοποίησης προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης-υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

48. Λήψη απόφασης για Έγκριση ή μη υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλαδας 2014-2020 στο μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CCLD) LEADER. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

49. Αντικατάσταση του κ.Ευαγγελόπουλου Αθανάσιου από τη θέση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Αυτοι η διοικηση ολο απευθειας αναθεσεις στα ιδια προσωπα καθε χρονο..Μηπως??????