Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013

Πρόσκληση ενδιαφέροντος σε Ρομά από την ΚΕΔ Αλεξάνδρειας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.∆.Α.), ως επιλεχθέντας φορέας του Ανοιχτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού µε αριθ.πρωτ.1955/04-09-2012, της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε. έπειτα από έκδοση
σχετικής Απόφασης Κατακύρωσης µε...

αριθ.πρωτ. 471/3-7-2013, για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρα Στήριξης Ροµά και Ευπαθών Οµάδων» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013» που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, καλεί τους Ροµά και Ευπαθείς Οµάδες της περιοχής του ∆ήµου Αλεξάνδρειας να υποβάλλουν αίτηση για να ενταχθούν ως ωφελούµενοι στο Κέντρο Στήριξης Ροµά και Ευπαθών Οµάδων του ∆ήµου Αλεξάνδρειας.

∆υνητικοί ωφελούµενοι των δράσεων αυτών είναι άτοµα Ροµά αλλά και άτοµα από τις οµάδες των µεταναστών, παλιννοστούντων και προσφύγων (στο εξής "ευπαθείς οµάδες") που υφίστανται κοινωνικό αποκλεισµό και διαβιούν στην περιοχή εµβέλειας
του Κέντρου Στήριξης Ροµα και Ευπαθών Οµάδων ∆ήµου Αλεξάνδρειας, (οικισµό Αγίου Γεωργίου). Για την κάλυψη των απαιτήσεων που ορίζονται στην πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ, απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόµιση δικαιολογητικών από τους
δυνητικά ωφελούµενους, τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν στο Κέντρο.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την επιλογή των ωφελούµενων είναι τα εξής:

• Αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από θεωρηµένο αντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εάν οι ωφελούµενοι είναι αλλοδαποί από τρίτες χώρες απαιτείται και επίσηµο αντίγραφο άδειας διαµονής σε ισχύ. Εάν οι ωφελούµενοι είναι Έλληνες οµογενείς απαιτείται επίσηµο αντίγραφο ταυτότητας
Οµογενούς.

• Εάν οι ωφελούµενοι είναι άνεργοι, απαιτείται επίσηµο αντίγραφο ∆ελτίου Ανεργίας σε ισχύ και επίσηµο αντίγραφο Βεβαίωσης εξατοµικευµένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕ∆ Εάν ο/η ωφελούµενος/η λαµβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδοµα ανεργίας από τον ΟΑΕ∆ και παραµένει άνεργος/η, απαιτείται επίσηµο αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του ΟΑΕ∆.

• Εάν οι ωφελούµενοι είναι εργαζόµενοι µε σύµβαση εργασίας µερικής απασχόλησης ή/και εποχιακής απασχόλησης, απαιτείται βεβαίωση εργοδότη από την οποία να προκύπτει το είδος απασχόλησης (µερική απασχόληση, εποχιακή).

• Εάν οι ωφελούµενοι είναι αυτοαπασχολούµενοι, απαιτείται επίσηµο αντίγραφο της ∆ήλωσης Έναρξης Επιτηδεύµατος στη ∆ΟΥ καθώς και Υπεύθυνη δήλωση.


Δεν υπάρχουν σχόλια: