Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018

Τα ίδια Παντελάκη μου ..... Συνεδριάζει μεσημεριάτικα το δημοτικό συμβούλιο Αλεξάνδρειας - Τι θα συζητήσουν;

Το μεσημέρι της Τετάρτης στις 2 καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι του δήμου Αλεξάνδρειας να συνεδριάσουν και να πάρουν αποφάσεις για σημαντικά ζητήματα. Ωστόσο, για ακόμα μια φορά η διοίκηση Γκυρίνη ακυρώνει αυτά καθαυτά τα θέματα αφού η ώρα είναι.....
ακατάλληλη και δε θα είναι λίγοι οι σύμβουλοι που θα απουσιάσουν δηλώνοντας αντικειμενική αδυναμία να παραστούν.

Όσον αφορά στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι μόλις τέσσερα πλην όμως το πρώτο αφορά στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου που έχει περάσει από χίλια κύματα και τελειωμό δεν έχει.
Το άλλο έχει να κάνει με τον τελεέλεγχο των δικτύων της ύδρευσης και τέλος το τρίτο θέμα αφορά σε μια πρόταση της διοίκησης που φιλοδοξεί να ενταχτεί σε πρόγραμμα για να χρηματοδοτηθεί.

Αναλυτικά τα θέματα έχουν ως εξής:

1. Λήψη απόφασης περί Έγκρισης Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Αλεξάνδρειας (σχετική η αριθ. 03/23-10-2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας)
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2. Λήψη απόφασης:
1. για την αποδοχή των όρων της Απόφασης ένταξης της πράξης: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ, ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΕ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ, ΜΕΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»
2. περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος και του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2018.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

3. Λήψη απόφασης για:
Α. Την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αλεξάνδρειας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»,
Β. Τη σύναψη ή μη Μνημονίου Συνεργασίας Δικαιούχου – Συνδικαιούχου με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Ημαθίας ή τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας,
Γ. Την έγκριση του σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας,
Δ. Την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Έργου και την έγκριση της αντίστοιχης μελέτης,
Ε. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή τόσο του μνημονίου συνεργασίας όσο και της αίτησης χρηματοδότησης, καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου,
Στ. Τον ορισμό Υπεύθυνου/νης Πράξης και μελών Ομάδας Έργου

4. Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την Σύσταση τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής ΤοΠΦΥ, βάσει του Ν. 4486/2017
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: